ctyrokyProf. Pavel Hasal absolvoval v roce 1979 Vysokou školu chemicko-technologickou v Praze v oboru Procesy a zařízení chemických a potravinářských výrob. Kandidátskou disertační práci na téma Vyhlazování stacionárního náhodného signálu v průtočném mísiči obhájil v roce 1984. V letech 1983–1992 působil jako vědecký pracovník v Mikrobiologickém ústavu ČSAV v Praze, kde byl též členem vědecké rady ústavu. Od roku 1992 působí na Ústavu chemického inženýrství VŠCHT Praha, kde se v roce 1996 habilitoval pro obor Chemické inženýrství a v roce 2008 byl jmenován profesorem ve stejném oboru. Působil dvě funkční období (2003–2009) jako proděkan pro pedagogické záležitosti Fakulty chemicko-inženýrské VŠCHT Praha a dále jako prorektor pro pedagogické záležitosti (2009–2012) a prorektor pro vnější vztahy a komunikaci (2012–2016) VŠCHT Praha. Od roku 2003 je členem vědecké rady Fakulty chemicko-inženýrské a byl členem vědecké rady VŠCHT Praha. Je též členem oborové rady pro obor Chemické a procesní inženýrství.

Zabýval se vývojem a studiem biokatalyzátorů s imobilizovanými enzymy a mikrobiálními buňkami a jejich technologickými aplikacemi. V roce 1986 oceněn Mezinárodní organizací pro duševní vlastnictví cenou „WIPO Diploma for the Outstanding Invention with Practical Application in Developing Countries“. Později jeho odborné zájmy zahrnuly studium nelineární dynamiky chemicko-inženýrských a biologických systémů, analýzu časových řad, především v oblasti proudění kapalin v míchacích nádobách, bioinženýrství a reaktorové inženýrství a bioinženýrské aplikace mikroorganismů při odbarvování odpadních vod textilního průmyslu. Je autorem či spoluautorem 55 článků v mezinárodních časopisech, 15 mezinárodních a československých patentů a cca 200 příspěvků a přednášek na konferencích. Podílel se na řešení 3 mezinárodních a 15 domácích vědeckých projektů a řady projektů pedagogických.
 
Jeho pedagogická činnost je zaměřena především na výuku chemického a procesního inženýrství, potravinářského a biochemického inženýrství, mechaniky tekutin. Byl vedoucím cca 35 bakalářských, diplomových a doktorských prací. Je pravidelným členem komisí pro obhajoby závěrečných prací a státní závěrečné zkoušky v bakalářském, magisterském a doktorském stupni studia.

 
telefon:
tel: +420 220 443 167
    e-mail:
Pavel.Hasal@vscht.cz