schneeweissOldřich Schneeweiss vystudoval Fakultu jadernou a fyzikálně inženýrskou ČVUT, obor inženýrství pevných látek. Vědecký titul CSc. získal na Ústavu fyzikální metalurgie ČSAV v Brně. Postdoktorátní pobyt absolvoval na Sárské univerzitě v Saarbrückenu. Titul DrSc. získal na Ústavu fyziky materiálů AV ČR. V současné době v Ústavu fyziky materiálů AV ČR v Brně (ÚFM) vede oddělení Struktury.

Jeho hlavním zaměřením je experimentální výzkum pevných látek, zejména kovů, z hlediska vztahů mezi strukturou, magnetickými a transportními vlastnostmi. Jeho doménou je studium materiálů pomocí Mössbauerova efektu. Vedl několik diplomových a doktorských prací. Spolupodílel se na mezinárodních projektech, byl řešitelem grantových projektů grantových agentur AV ČR, MŠMT, GA ČR, TA ČR. Publikoval přes 180 původních prací v mezinárodních časopisech s více než 1300 citačními ohlasy. V ÚFM je po několik období členem vědecké rady a Rady instituce ÚFM, je externím členem Rady FZÚ AV ČR a Rady ÚACH AV ČR.

 
telefon:
+420 532 290 434
e-mail:
schneew@ipm.cz