mullerovaIlona Müllerová v letech 1976–81 vystudovala Elektrotechnickou fakultu VUT v Brně. V roce 1990 získala na ČVUT v Praze vědeckou hodnost CSc. v oboru Elektrotechnika a vakuová technika a tamtéž získala v roce 2001 vědeckou hodnost DrSc. po obhájení doktorské disertační práce na téma rastrovací mikroskopie pomalými elektrony. Od roku 1973 je zaměstnána v Ústavu přístrojové techniky AV ČR, v. v. i., kde byla v letech 1993 až 2012 vedoucí skupiny mikroskopie pomalými elektrony, v letech 1999–2012 také vedoucí Oddělení elektronové optiky. Od roku 2012 je ředitelkou Ústavu přístrojové techniky a zároveň vede skupinu mikroskopie a spektroskopie povrchů. Absolvovala řadu pozvaných přednášek na mezinárodních konferencích a zahraničních univerzitách a absolvovala řadu zahraničních stáží, z nichž nejdelší byl celkově jednoroční pobyt na univerzitě v Toyamě (Japonsko) a podobný pobyt na univerzitě v Yorku (VB).

Dlouhodobě se věnuje rastrovací elektronové mikroskopii s pomalými a velmi pomalými elektrony, a to nejen z pohledu povrchové fyziky, ale i z hlediska návrhu elektronově optického systému jak osvětlovacího, tak i detekčního. Vedla řadu diplomových a disertačních prací, v roce 2000 byla členkou organizačního výboru a tajemnicí 12. Evropského kongresu o elektronové mikroskopii v Brně. V letech 1989–2006 organizovala sérii deseti mezinárodních seminářů o povrchové fyzice a optice nabitých částic. Je zakladatelkou školy základů elektronové mikroskopie, pravidelně pořádané Oddělením elektronové optiky v ÚPT. Je členkou Vědecké rady VUT v Brně a dalších významných výborů.

Je autorkou a spoluautorkou cca 300 recenzovaných odborných článků a původních příspěvků na mezinárodních konferencích, z toho tří částí monografií a 81 článků v časopisech s IF, které byly 585krát citovány. Řešila celou řadu projektů, včetně EU. Získala ocenění Japan Institute of Metals and International Metalographic Society. V roce 2012 získala Cenu Československé mikroskopické společnosti za celoživotní přínos pro mikroskopii a v roce 2013 cenu Česká hlava společnosti Kapsch - Invence.

 

telefon:
+420 541 514 204
e-mail:
ilona@isibrno.cz