Zahlavi

Sazebník úhrad nákladů vynaložených v souvislosti s poskytováním informací

Sazebník úhrad nákladů vynaložených v souvislosti s poskytováním informací podle § 17 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

 

Kancelář Akademie věd ČR podle § 5 odst. 1 písm. f) zákona č. 106/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů, vydává a zveřejňuje sazebník úhrad za poskytování informací.

Žadatel o informace poskytované Kanceláří Akademie věd ČR, pokud se nejedná o zveřejněnou informaci, zaplatí úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a odesláním informací ve výši:

Úkony sazba Kč
1. Za pořízení
- jedné strany kopie A4
- oboustranné kopie A4

1,60
3,00
2. Výtisk z tiskárny počítače - 1 strana A4 2,50
3. Technický nosič dat
- disketa
- CD

10,-
55,-
4. Za odeslání informace na adresu udanou žadatelem dle platného sazebníku České pošty
5. Za každou započatou půlhodinu výkonu, tj. jednání, vyhledávání informace, zpracování, kopírování v rozmnožovně 90,-

V případě poskytnutí jednoduché informace v čase do půl hodiny nebude účtována položka výkonu. V případě potřeby zpracování požadované informace nad 30 minut se počítá čas výkonu od jeho počátku.

Tento sazebník nabývá účinnosti dnem 1. srpna 2001.