Centra základního výzkumu (LC), jejichž příjemci jsou pracoviště AV ČR (2005 - 2010)

"Centrum nanotechnologií a materiálů pro nanoelektroniku" - Fyzikální ústav AV ČR, Univerzita Karlova v Praze, Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR

"Centrum biomolekul a komplexních molekulových systémů" - Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, Fyzikální ústav AV ČR, Univerzita Palackého v Olomouci, Univerzita Pardubice, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

"Křesťanství a česká společnost ve středověku: normy a skutečnost (evropské souvislosti českého tématu)" - Filozofický ústav AV ČR, Univerzita Karlova v Praze

"Centrum částicové fyziky" - Fyzikální ústav AV ČR, Univerzita Karlova v Praze, České vysoké učení technické v Praze

"Centrum laserového plazmatu" - Fyzikální ústav AV ČR, České vysoké učení technické v Praze, Ústav fyziky plazmatu AV ČR

"Centrum pro pokročilá politicko-ekonomická studia" - Národohospodářský ústav AV ČR, Univerzita Karlova v Praze

"Centrum funkční organizace buňky" - Ústav experimentální medicíny AV ČR, Univerzita Karlova v Praze, Ústav molekulární genetiky AV ČR, Mikrobiologický ústav AV ČR

"Výzkumné centrum vývoje staré a střední češtiny (od praslovanských kořenů po současný stav)" - Ústav pro jazyk český AV ČR, Masarykova univerzita v Brně, Univerzita Palackého v Olomouci

"Centrum neurověd" - Ústav experimentální medicíny AV ČR, Fyziologický ústav AV ČR, Institut klinické a experimentální medicíny, Univerzita Karlova v Praze
Centra základního výzkumu (LC), jejichž spolupříjemci jsou pracoviště AV ČR (2005 - 2010)


"Centrum Eduarda Čecha pro algebru a geometrii"- Masarykova univerzita v Brně, Matematický ústav AV ČR, Univerzita Karlova v Praze

"Recentní dynamika Země" - Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický , České vysoké učení technické v Praze Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, Astronomický ústav AV ČR

"ICHTYOPARAZITOLOGIE - centrum základního výzkumu" - Masarykova univerzita v Brně, Parazitologický ústav AV ČR, Ústav biologie obratlovců AV ČR

"Perspektivní anorganické materiály" - Univerzita Pardubice, Ústav anorganické chemie AV ČR

"Centrum molekulární biologie a fyziologie společenstev kvasinek" - Univerzita Karlovav Praze , Mikrobiologický ústav AV ČR, Fyziologický ústav AV ČR, Ústav organické chemie a biochemie AV ČR

"Dynamika a organizace chromosomů během buněčného cyklu v normě a patologii" - Univerzita Karlova v Praze, Masarykova univerzita v Brně, Biofyzikální ústav AV ČR, Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

"Centrum biblických studií" - Univerzita Karlova v Praze, Filozofický ústav AV ČR,

Centra základního výzkumu (LC), jejichž koordinujícími příjemci jsou pracoviště AV ČR (2006 - 2010)


"Centrum teoretické astrofyziky" - Astronomický ústav AV ČR, Slezská univerzita v Opavě, Univerzita Karlova v Praze

"Centrum buněčné invazivity v embryonálním vývoji a metastázách nádorů" - Ústav molekulární genetiky AV ČR, Univerzita Karlova v Praze, Ústav organické chemie a biochemie AV ČR

"Centrum molekulární ekologie vektorů a patogenů" - Biologické centrum AV ČR, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Univerzita Karlova v Praze, Ústav molekulární genetiky AV ČR

"Integrovaný výzkum rostlinného geonomu" - Biofyzikální ústav AV ČR, Univerzita Karlova v Praze, Ústav experimentální botaniky AV ČR, Biologické centrum AV ČR

"Příprava, modifikace a charakterizace materiálů energetickým zářením" - Ústav jaderné fyziky AV ČR, České vysoké učení technické v Praze, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Ústav anorganické chemie AV ČR, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

"Fluorescenční mikroskopie v biologickém a lékařském výzkumu" - Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR, Fyziologický ústav AV ČR, Univerzita Karlova v Praze, Ústav experimentální medicíny AV ČR, Ústav molekulární genetiky AV ČR

"Centrum pro výzkum biodiverzity" - Ústav systémové biologie a ekologie AV ČR, Botanický ústav AV ČR, Biologické centrum AV ČR, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Masarykova univerzita v Brně, Univerzita Karlova v Praze, Ústav biologie obratlovců AV ČR, Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR

"Regulace morfogeneze rostlinných buněk a orgánů" - Ústav experimentální botaniky AV ČR, Masarykova univerzita v Brně, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Univerzita Karlova v Praze, Ústav radiotechniky a elektroniky AV ČR, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

"Centrum chemické genetiky" - Ústav molekulární genetiky AV ČR, Biologické centrum AV ČR , Masarykova univerzita v Brně, Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

"Centrum environmentální mikrobiologie" - Mikrobiologický ústav AV ČR, Univerzita Karlova v Praze, Biologické centrum AV ČR

"Centrum biokatalýzy a biotransformací" - Mikrobiologický ústav AV ČR, Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích, Masarykova univerzita v Brně, Ústav systémové biologie a ekologie AV ČR

"Centrum globálních studií" - Filozofický ústav AV ČR, Univerzita Karlova v Praze
Centra základního výzkumu (LC), jejichž příjemci jsou pracoviště AV ČR (2006 - 2010)


"Centrum moderní optiky" - Univerzita Palackého v Olomouci, Ústav přístrojové techniky AV ČR

"Dopplerův ústav pro matematickou fyziku a aplikovanou matematiku" - České vysoké učení technické v Praze, Univerzita Hradec Králové, Ústav jaderné fyziky AV ČR

"Centrum Jindřicha Nečase pro matematické modelování" - Univerzita Karlova v Praze, České vysoké učení technické v Praze, Matematický ústav AV ČR

"Centrum studia materiálů s využitím synchrotronového záření" - Univerzita Karlova v Praze, Fyzikální ústav AV ČR

"Integrované bioanalytické technologie pro mikroanalýzy a diagnostiku s využitím LIF a hmotnostní spektrometrie" - Masarykova univerzita v Brně, Fakultní nemocnice Brno, Ústav analytické chemie AV ČR

"Biomolekulární centrum" - Masarykova univerzita v Brně, Biofyzikální ústav AV ČR, Výzkumný ústav veterinárního lékařství

"Centrum základního výzkumu pro monoklonální gamapatie a mnohočetný myelom" - Masarykova univerzita v Brně, Biofyzikální ústav AV ČR, Fakultní nemocnice Brno

"Centrum pro kvazioptické systémy a terahertzovou spektroskopii" - Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, České vysoké učení technické v Praze, Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR, Vysoké učení technické v Brně

"Struktury pro nanofotoniku a nanoelektroniku" - Vysoké učení technické v Brně, Fyzikální ústav AV ČR

"Struktura a syntetické aplikace komplexů přechodných kovů" - Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Univerzita Karlova v Praze, Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR, Ústav chemických procesů AV ČR

"Centrum základního výzkumu pro dynamickou ekonomii a ekonometrii" - Vysoká škola ekonomická v Praze, Univerzita Karlova v Praze, Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, Západočeská univerzita v Plzni

Pozn.: Koordinující příjemce centra základního výzkumu je zvýrazněn