České národní komitéty

České národní komitéty zřizované Akademií věd ČR představují sdružení významných odborníků z určité vědecké oblasti, která oficiálně reprezentují českou vědeckou obec na mezinárodní úrovni, zejména pak ve vztahu k příslušným mezinárodním uniím.

Úkolem českých národních komitétů je především hájit zájmy České republiky a české vědecké komunity v dané mezinárodní unii, poskytovat českým odborníkům nejnovější informace a získané zkušenosti a napomáhat jim v navazování mezinárodních kontaktů.

1. Český národní komitét astronomický - IAU
 1. Prof. RNDr. Jan Palouš, DrSc., AsÚ AV ČR - předseda
 2. Doc. RNDr. Marek Wolf, CSc., AÚ UK - místopředseda
 3. Mgr. Miroslav Bárta, Ph.D., AsÚ AV ČR - tajemník

členové:

 1. RNDr. Jiří Borovička, CSc., AsÚ AV ČR
 2. Mgr. Miroslav Brož, Ph.D., AÚ UK
 3. Doc. RNDr. Petr Hadrava, DrSc., AsÚ AV ČR
 4. Prof. RNDr. Petr Heinzel, DrSc., AsÚ AV ČR
 5. RNDr. Jiří Grygar, CSc., FzÚ AV ČR
 6. Prof. RNDr. Vladimír Karas, DrSc., AsÚ AV ČR
 7. RNDr. Jiří Kovář, Ph.D., FPF SlU
 8. Prof. RNDr. Zdeněk Mikulášek, CSc., PřF MU
 9. Prof. RNDr. David Vokrouhlický, DrSc., AÚ UK
2. Český národní komitét geodetický a geofyzikální - IUGG

http://pecny.asu.cas.cz/CNCGG/

 1. RNDr. Eduard Petrovský, CSc., Geofyzikální ústav AV ČR, v. v. i. - předseda
 2. RNDr. Aleš Špičák, CSc., Geofyzikální ústav AV ČR, v. v. i., národní korespondent pro IAVCEI - místopředseda
 3. Prof. Ing. Pavel Novák, PhD., FAV ZČU - tajemník a národní korespondent pro IAG

členové:

 1. Ing. Dalia Burešová, CSc., Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i.
  Doc. RNDr. Tomáš Halenka, CSc., katedra meteorologie a ochrany prostředí, MFF UK
 2. Ing. Vojtěch Pálinkáš, Ph.D., VÚGTK
 3. RNDr. Pavel Sedlák, CSc., Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i. - národní korespondent pro IAMAS
 4. RNDr. Martin Setvák, CSc., ČHMÚ
 5. RNDr. Jan Šafanda, CSc., Geofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
 6. RNDr. Zdislav Šíma, CSc., Astronomický ústav AV ČR, v. v. i.
 7. Ing. Miroslav Tesař, CSc., Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i. - národní korespondent pro IAHS
 8. RNDr. Václav Vavryčuk, DrSc., Geofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
 9. RNDr. Jakub Velínský, Ph.D., MFF UK
 10. RNDr. Marie Vojtíšková, Ph.D., VGHÚ

čestní členové:

 1. Prof. Ing. Václav Bucha, DrSc., Geofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
 2. Prof. Ing. Milan Burša, DrSc., Astronomický ústav AV ČR, v. v. i.
 3. Prof. Ing. Miloš Pick, DrSc., Geofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
 4. Doc. RNDr. Jiří Vaněk, DrSc., Geofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
3. Český komitét pro čistou a užitou chemii - IUPAC

http://www.imc.cas.cz/cz/umch/iupac_komitet.htm

Předseda: Prof. RNDr. Jiří Vohlídal, CSc. (Přírodovědecká fakulta UK, Praha)
Místopředseda: Doc. Ing. Jan Čermák, CSc. (ÚCHP AV ČR, Praha)
Tajemník: Doc. RNDr. Miroslava Trchová, DSc. (ÚMCH AV ČR, Praha)
Členové:
Prof. Ing. Jiří Čejka, Dr.Sc. (ÚFCH AV ČR, v. v. i., Praha)
Prof. Ing. Jan John, CSc. (FJFI ČVUT, Praha)
Prof. Ing. Miroslav Ludwig, CSc. (Univerzita Pardubice)
Prof. Dr. RNDr. Pavel Matějka, CSc. (VŠCHT, Praha)
Ing. Jan Merna, Ph.D. (VŠCHT, Praha)
Ing. Miloslav Nič, Ph.D. (TECHEM CZ, s.r.o., Praha)

Čestný člen:    RNDr. Jaroslav Stejskal, CSc. (ÚMCH AV ČR Praha)

4. Český národní komitét Mezinárodní unie pro vědeckou radiotechniku - URSI

http://www.ufa.cas.cz/html/ursi/committee_cz.html

 1. Ing. Ivana Kolmašová, Ph.D., ÚFA AV ČR - předseda
 2. Prof. Jan Vrba, CSc., ČVUT v Praze, FEL, Katedra elektromagnetického pole - místopředseda
 3. Doc. Ing. Ondřej Fišer, CSc., ÚFA AV ČR - tajemník

členové:

 1. Ing. Alexander Kuna, Ph.D., ÚFE AV ČR
 2. Prof. Ing. Zbyněk Škvor, CSc., ČVUT v Praze, FEL, Katedra elektromagnetického pole
 3. Doc. Ing. Roman Maršálek, Ph.D., Ústav radioelektroniky VUT, Brno
 4. Prof. Ing. Josef Lazar, DrSc., ÚPT AV ČR
 5. Ing. Marek Svoboda, CSc., Český metrologický institut, Brno, pracoviště, Praha
 6. Prof. Ing. Stanislav Zvánovec, Ph.D., ČVUT v Praze, FEL, Katedra elektromagnetického pole
 7. Prof. RNDr. Ondřej Santolík. CSc., MFF UK Praha, ÚFA AV ČR
 8. Ing. Karel Jiřička, CSc., ASÚ AV ČR
 9. Prof. Ing. Jan Vrba, CSc., ČVUT v Praze, FEL, Katedra elektromagnetického pole
 10. Doc. Ing. Jiří Šebesta, Ph.D., VUT v Brně, Ústav radioelektroniky
 11. RNDr. Josef Boška, CSc., ÚFA AV ČR

čestní členové:

 1. Prof. Ing. Otakar Wilfert, CSc., VUT v Brně, Ústav radioelektroniky
 2. Prof. Dalibor Biolek, CSc., VUT v Brně, Ústav mikroelektroniky Universita obrany Brno, katedra elektrotechniky
 3. Prof. Ing. Miloš Mazánek, CSc., ČVUT v Praze, FEL, Katedra elektromagnetického pole
 4. doc. Ing. Jaroslav Roztočil, CSc., ČVUT v Praze, FEL, Katedra měření
5. Český národní komitét pro čistou a užitou fyziku - IUPAP

http://iupap.physics.muni.cz/main.php?sec=welcome&lang=en

 1. Prof. RNDr. Pavel Exner, DrSc., Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i. - předseda
 2. RNDr. Alice Valkárová, DrSc., Ústav částicové a jaderné fyziky MFF UK Praha - místopředsedkyně
 3. Prof. Rikard von Unge, Ph.D., Ústav teoretické fyziky a astrofyziky MU, Brno - tajemník

  členové:
 4. Doc. RNDr. Leoš Dvořák, CSc., Katedra didaktiky fyziky MFF UK, Praha
 5. Prof. RNDr. Zdeněk Hradil, CSc., Katedra optiky UP, Olomouc
 6. RNDr. Miloš Jirsa, DSc., Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. , Praha
 7. RNDr. Petr Lukáš, CSc., Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i. , Řež u Prahy
 8. Doc. RNDr. Jan Mlynář, Ph.D., Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i.
 9. Doc. Dr. Mgr. Kamil Postava, VŠB TU Ostrava
 10. Doc. Ing. Libor Šnobl, Ph.D., Katedra fyziky FJFI ČVUT, Praha
6. Český komitét biologických věd - IUBS

Činnost ukončena k 31.12.2014

7. Národní geografický komitét - IGU
 1. Doc. RNDr. Vít Vilímek, CSc., Přírodovědecká fakulta UK, Praha - předseda
 2. Prof. RNDr. Tadeusz Siwek, CSc., Přírodovědecká fakulta OU, Ostrava - místopředseda
 3. Doc. RNDr. Jaromír Kolejka, CSc., Pedagogická fakulta MU, Brno - místopředseda
 4. RNDr. Dana Fialová, Ph.D., Přírodovědecká fakulta UK, Praha - tajemník

členové:

 1. Prof. RNDr. Bohumír Janský, CSc., ČGS; KFGG PřF UK, Praha
 2. Doc. RNDr. Karel Kirchner, CSc., Ústav geoniky AV ČR, Brno
 3. Prof. RNDr. Petr Dobrovolný, CSc., GÚ PřF MU Brno
 4. Doc. Peadr. Eduard Hofmann, CSc., KG PedF MU Brno
 5. Doc. RNDr. Milan Viturka, CSc., KRGS, Ekonomicko-správní fakulta MU, Brno
 6. plk. doc. Ing. Vladimír Kovařík, Ph.D., Msc., KVGM FVT UO Brno
 7. Doc. RNDr. Dagmar Popjaková, Ph.D., KG PedF JČU České Budějovice
 8. Doc. RNDr. Marián Halás, Ph.D., Katedra geografie, PřF UP, Olomouc
 9. Prof. RNDr. Vít Voženílek, CSc., KGis PřF UP, Olomouc
 10. Doc. RNDr. Pavel Nováček, CSc., KRS PřF UP Olomouc
 11. Doc. RNDr. Kamil Zágoršek, PhD., KG FPřHPed TUL Liberec
 12. Prof. RNDr. Vladimír Baar, CSc., KSGRR PčF OU Ostrava
 13. Doc. RNDr. Karel Šilhán, Ph.D., Přírodovědecká fakulta OU, Ostrava
 14. Doc. Ing. Igor Ivan, Ph.D., Institut geoinformatiky, VŠB-TUO, Ostrava
 15. Doc. RNDr. Martin Ouředníček, Ph.D., GS PřF UK Praha
 16. RNDr. Přemysl Štych, Ph.D., KAGIK PřF UK Praha
 17. Doc. RNDr. Jiřina Kocourková, Ph.D., KDGD PřF UK Praha
 18. Doc. RNDr. Dagmar Dzúrová, CSc., KSGRR PřF UK Praha
 19. Doc. Ing. Václav Čada,CSc., OG KAM ZČU Plzeň
 20. Doc. PaedDr. Alena Matušková, CSc., KG EF ZČU Plzeň
 21. Mgr. Pavel Raška, Ph.D., KG PřF UJEP, Ústí nad Labem
 22. Ing. Petr Hlaváček, Ph.D., KRRVS FSE UJEP, Ústí nad Labem
 23. RNDr. Pavel Bednář, Ph.D., URRVSP, FME UTB ve Zlíně
 24. RNDr. Aleš Ruda, PhD., KBS VŠ Logistiky o.p.s.
 25. Doc. Ing. Václav Talhofer, CSc., ČKS
 26. Ing. Karel Janečka, Ph.D., CAGI
8. Regionální komitét českých a slovenských krystalografů - IUCr

http://www.xray.cz/komitet/

 1. doc. RNDr. Petr Mikulík, Ph.D., Masarykova univerzita - předseda
 2. prof. Ing. Marian Koman, DrSC., Slovenská technická univerzita v Bratislavě - místopředseda
 3. doc. Ivana Kutá Smatanová, Ph.D., Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích - tajemnice

členové:

 1. prof. Ing. Nikolaj Ganev, CSc., ČVUT v Praze, FJFI
 2. prof. Ing. Ľubomír Čaplovič, Ph.D., Slovenská technická univerzita v Bratislavě
 3. prof. RNDr. Juraj Černák, CSc., Univerzita P. J. Šafárika
 4. doc. Ing. Ján Moncoľ, Ph. D., Slovenská technická univerzita v Bratislavě
 5. Ing. Jan Dohnálek, Ph.D., BIOCEV, AV ČR, Vestec
9. Český národní komitét pro teoretickou a aplikovanou mechaniku - IUTAM

http://www.csm.cz/partneri/iutam/

 1. Prof. Ing. Miloslav Okrouhlík, CSc., ÚT AV ČR, v. v. i. - předseda
 2. Ing. Jiří Náprstek, DrSc., ÚTAM AV ČR, v. v. i. - místopředseda
 3. Prof. Ing. Jindřich Petruška, CSc., VUT v Brně - tajemník

členové:

 1. Prof. Ing. Jiří Šejnoha, DrSc., ČVUT v Praze
 2. Ing. Václav Kolář, CSc., UH AV ČR, v. v. i.
 3. Prof. Ing. Stanislav Vejvoda, CSc., Vítkovice, a.s.
 4. Prof. Ing. Drahomír Novák, DrSc., VUT v Brně
10. Český komitét pro logiku, metodologii a filozofii vědy - IUHPST/DLMPST

http://web.flu.cas.cz/dlmps/

 1. Prof. RNDr. Ladislav Kvasz, PhD., FLÚ AV ČR, v. v. i. a PaedF UK Praha - předseda
 2. Prof. PhDr. Pavel Materna, CSc., FLÚ AV ČR, v. v. i., Praha a MU Brno - místopředseda
 3. PhDr. Vladimír Havlík, CSc., FLÚ AV ČR, v. v. i., Praha - tajemník

členové:

 1. Doc. RNDr. Marie Duží, CSc., VSB-TU Ostrava
 2. Prof. RNDr. Petr Hájek, DrSc., ÚIVT AV ČR, v. v. i., Praha
 3. Doc. Vojtěch Kolman, PhD., FF UK Praha
 4. Prof. PhDr. Jan Kořenský, DrSc., FF UP Olomouc
 5. Prof. RNDr. Jan Novotný, CSc., MU Brno
 6. Prof.RNDr. Jaroslav Peregrin, CSc., FLÚ AV ČR, v. v. i. a FF UK Praha
 7. Prof. PhDr. Petr Sgall, DrSc., FF UK Praha
 8. Prof. PhDr. Stanislav Sousedík, CSc., KTF UK Praha
 9. PhDr. Vladimír Svoboda, CSc., FLÚ AV ČR, v. v. i., Praha
 10. Doc. PhDr. RNDr. Jan Štěpán, CSc., FF UP Olomouc
11. Český komitét pro dějiny věd a techniky - IUHPS/DHST

http://www.science.usd.cas.cz/cs/component/content/article/9.html

 1. Prof. PhDr. Ivan Jakubec, CSc., Ústav hospodářských a sociálních dějin, FF UK - předseda
 2. Prof. PhDr. Petr Svobodný, PhD. , Ústav dějin UK - Archiv UK - místopředseda
 3. PhDr. Alena Hadravová, CSc., Kabinet dějin vědy, ÚSD AV ČR, v. v. i. - tajemnice

členové:

 1. Doc. RNDr. Martina Bečvářová, PhD. , Ústav aplikované matematiky, Fakulta dopravní ČVUT
 2. Prof. PhDr. Marcela Efmertová, CSc. , Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd, Elektrotechnická fakulta ČVUT
 3. Helena Durnová, PhD., Katedra matematiky Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, Brno
 4. PhDr. Antonín Kostlán, CSc. , Kabinet dějin vědy, ÚSD AV ČR, v. v. i., Praha
 5. Ing. Jan Mikeš , Katedra elektroenergetiky, Elektrotechnická fakulta ČVUT, Praha
 6. Prof. PhDr. Milada Říhová, CSc., Ústav dějin lékařství a cizích jazyků, 1. lékařská fakulta UK
 7. PhDr. Jiří Sekerák, PhD., Mendelianum, Moravské zemské muzeum, Brno
 8. PhDr. Milada Sekyrková, CSc., Ústav dějin Univerzity Karlovy a Archív UK, Praha
 9. Mgr. Michal Šimůnek, PhD., Kabinet dějin vědy, ÚSD AV ČR, v. v. i., Praha
 10. Doc. RNDr. Alena Šolcová, PhD., Fakulta informačních technologií ČVUT, Praha
 11. Doc. RNDr. Soňa Štrbáňová, CSc., Kabinet dějin vědy, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., Praha
12. Český národní komitét pro matematiku - IMU

http://www.ckm.zcu.cz/

 1. Prof. RNDr. Jaroslav Nešetřil, DrSc., MFF UK Praha - předseda
 2. Prof. RNDr. Eduard Feireisl, DrSc., MÚ AV ČR Praha - místopředseda
 3. Prof. RNDr. Zdeněk Ryjáček, DrSc., FAV ZČU Plzeň - tajemník

členové:

 1. Prof. RNDr. Radim Blaheta, CSc., Ústav geoniky AV ČR Ostrava
 2. Prof. RNDr. Miroslav Engliš, DrSc., MÚ AV ČR a MÚ SU Opava
 3. Prof. Ing. Jan Flusser, DrSc., ÚTIA AV ČR Praha
 4. Prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc., MFF UK Praha
 5. Prof. RNDr. Jan Picek, CSc., TU Liberec
 6. Prof. RNDr. Luboš Pick, CSc. Dsc., MFF UK Praha
 7. Prof. RNDr. Pavel Pudlák, DrSc., MÚ AV ČR Praha
 8. Prod. RNDr. Vladimír Souček, DrSc., MFF UK Praha
13. Český komitét pro biochemii a molekulární biologii - IUBMB
 1. Prof. RNDr. Libor Grubhoffer, CSc., Biologické centrum AV ČR, v. v. i. - předseda
 2. Ing. Irena Krumlová, Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i., Praha - tajemnice

členové:

 1. Prof. MUDr. Radim Černý, CSc., Ústav lékařské chemie a biochemie, LF UK Plzeň
 2. Doc. RNDr. Jan Konvalinka, CSc., Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i., Praha
 3. Prof. MUDr. Pavel Martásek, DrSc., Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i., útvar BIOCEV, Praha
 4. Prof. RNDr. Marie Stiborová, DrSc., UK, Přírodovědecká fakulta, Katedra biochemie, Praha
 5. Prof. Mgr. Marek Šebela, Ph.D., Univerzita Palackého, PřF, Katedra biochemie, Olomouc
 6. Doc. Ing. Pavel Ulbrich, Ph.D., VŠCHT, Ústav biochemie a mikrobiologie, Praha
 7. Prof. RNDr. Michaela Wimmerová, PhD., Ústav biochemie PřF MU v Brně
 8. Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., UK, 1.LF, Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky, Praha
14. Český národní geologický komitét - IUGS
Předseda: RNDr. Stanislav Opluštil, PřF UK Praha
Místopředseda: Ing. Jakub Jirásek, Ph.D., HGF VŠB Ostrava
Tajemnice: Ing. Lucie Kondrová, ČGS Praha
 
Členové:
RNDr. Ondřej Bábek, MU Brno, UP Olomouc 
Prof. RNDr. Jiří Frýda, Dr., ČGS Praha
RNDr. Martin Holý, MŽP ČR
RNDr. Vojtěch Janoušek, Ph.D., ČGS
RNDr. Jaroslav Kadlec, Dr., GlÚ AV ČR, v.v.i.
RNDr. Zdeněk Losos, MU Brno
Mgr. Karel Martínek, Ph.D., PřF UK, ČGS Praha

RNDr. Jaromír Tvrdý, Get, s.r.o., Liberec

15. Český komitét pro biofyziku - IUPAB
 1. Doc. RNDr. Eva Bártová, Biofyzikální ústav AV ČR, Brno - předseda
 2. Doc. RNDr. Vojtěch Mornstein, CSc., LF MU Brno - místopředseda
 3. Mgr. Denisa Komůrková, Ph.D., Biofyzikální ústav AV ČR, Brno - tajemník

členové:

 1. Doc. RNDr. Stanislav Kozubek, DrSc., Biofyzikální ústav AV ČR, Brno
 2. Prof. RNDr. Viktor Brabec, DrSc., Biofyzikální ústav AV ČR, Brno
 3. Prof. Dr. Ing. Stanislav Ďoubal, CSc., FF HK UK
 4. Dr. Stanislav Hasoň, Biofyzikální ústav AV ČR, Brno
 5. Prof. MUDr. Leoš Navrátil, CSc., ČVUT FBI
 6. Prof. RNDr. Emil Paleček, DrSc., Biofyzikální ústav AV ČR, Brno
 7. Doc. RNDr. Martin Kubala, Ph.D., UP Olomouc
 8. Doc. Dr. Petr Ilik, PřF UP Olomouc
 9. Prof. RNDr. Vladimír Baumruk, DrSc., MFF UK Praha
 10. Prof. Dr. Jiří Kozelka, PřF MU Brno
16. Český komitét pro potravinářské vědy a technologie - IUFoST

http://www.vupp.cz/ckpvt

 1. Ing. Slavomíra Vavreinová, CSc., Výzkumný ústav potravinářský Praha, v. v. i. - předsedkyně
 2. Prof. Ing. Jana Hajšlová, CSc., Ústav chemie a analýzy potravin FPBT- VŠCHT Praha - místopředsedkyně
 3. Ing. Milan Houška, CSc., Výzkumný ústav potravinářský Praha - tajemník

členové:

 1. Ing. Vladimír Brenner, CSc., Earth Tech CZ, Praha
 2. Ing. Jiří Celba, CSc., Výzkumný ústav potravinářský Praha, v. v. i.
 3. Prof. Ing. Pavel Kadlec, DrSc., FPBT VŠCHT Praha
 4. Ing. Zdeněk Kaiser, CSc., Thermoking CS s.r.o., Praha
 5. Prof. MVDr. Ing. Tomáš Komprda, CSc., MZLU Brno
 6. Doc. Ing. Tomáš Macek, CSc., ÚOCHB AV ČR, v. v. i. , Praha
 7. Ing. Eva Mašková, Výzkumný ústav potravinářský Praha, v. v. i.
 8. JUDr. Ing. Josef Mezera, CSc., Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha
 9. Ing. Ctibor Perlín, CSc., Výzkumný ústav potravinářský Praha, v. v. i.
 10. MUDr. Jolana Rambousková, CSc., 3. LF UK Praha
 11. Doc. MVDr. Iva Steinhauserová, CSc., Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
 12. Ing. Olga Štiková, CSc., Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha
 13. MUDr. Bohumil Turek, CSc., Státní zdravotní ústav Praha
17. Český komitét Geosféra-Biosféra - IGBP

Činnost ukončena - rozhodnutí Akademické rady AV ČR ze dne 23. května 2017

18. Český komitét pro automatizaci - IFAC
 1. Prof. Ing. Michael Šebek, DrSc., ČVUT Praha - předseda
 2. Prof. Ing. Roman Prokop, CSc., Univerzita Tomáše Bati Zlín - místopředseda
 3. Prof. RNDr. Sergej Čelikovský, CSc, ÚTIA AV ČR, v. v. i. Praha - tajemník

členové:

 1. Prof. Ing. Dr. Zdeněk Hanzálek, ČVUT Praha
 2. Doc. Ing. Petr Horáček, CSc., ProTys s.r.o. Praha
 3. Ing. Jiří Kadlec, CSc., ÚTIA AV ČR, v. v. i. , Praha
 4. Prof. Ing. Vojtěch Konopa, CSc. Technická univerzita Liberec
 5. Prof. Ing. František Šolc, CSc., VUT Brno
 6. Prof. Ing. Karel Vlček, CSc., Technická univerzita Ostrava
19. Český komitét pro výzkum mozku - IBRO


 1. Prof. MUDr. Eva Syková, DrSc., Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i., Praha - předsedkyně
 2. Doc. RNDr. Alexandr Chvátal, DrSc., MBA, Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i., Praha - místopředseda

členové:

 1. Doc. MUDr. Martin Bojar, CSc., Neurologická klinika 2. LF UK, Praha
 2. Prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., Psychiatrické centrum Praha
 3. Prof. MUDr. Stanislav Němeček, DrSc., Ústav histologie a embryologie LF UK Hradec Králové
 4. Prof. MUDr. Richard Rokyta, CSc., Ústav normální, patologické a klinické fyziologie 3. LF UK Praha
 5. Prof. MUDr. Karel Šonka, DrSc., Neurologická klinika 1. LF UK, Praha
 6. MUDr. Ladislav Vyklický, DrSc., Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i. , Praha
 7. Prof. MUDr. Josef Vymazal, DSc., Nemocnice na Homolce, Praha
 8. Prof. MUDr. Eduard Zvěřina, DrSc.,Klinika otorhinolaryn., chirurgie hlavy a krku 1. LF UK Praha
20. Český komitét pro zpracování dat - IFIP
 1. Prof. RNDr. Jaroslav Pokorný, CSc., MFF UK Praha - předseda
 2. Prof. Ing. Pavel Zezula, CSc., FI MU Brno - místopředseda
 3. RNDr. Jana Kohoutková, Ph.D., Ústav výpočetní techniky MU Brno - tajemnice

členové:

 1. Prof. Ing. Josef Basl, CSc., FIS VŠE, Praha
 2. Doc. Dr. Ing. Petr Hanáček, UITS FIT VUT Brno
 3. Prof. Ing. Václav Matoušek, CSc., KIV ZČU Plzeň
21. Český národní komitét pro životní prostředí - SCOPE

Činnost ukončena - rozhodnutí Akademické rady AV ČR ze dne 23. května 2017

22. Český komitét pro vztahy Slunce-Země - SCOSTEP

http://physics.mff.cuni.cz/kfpp/scostep/

 1. Prof. RNDr. Jana Šafránková, DrSc., MFF UK - předsedkyně
 2. Mgr. Miroslav Bárta, Ph.D., AÚ AV ČR - místopředseda
 3. RNDr. Marek Vandas, DrSc., AÚ AV ČR - tajemník

členové:

 1. RNDr. Pavel Ambrož, CSc., AÚ AV ČR
 2. Prof. RNDr. Zdeněk Němeček, DrSc., MFF UK
 3. RNDr. Jan Laštovička, DrSc., ÚFA AV ČR
 4. RNDr. Pavel Hejda, CSc., GÚ AV ČR
 5. RNDr. František Němec, Ph.D., MFF UK
 6. Ing. Jan Souček, Ph.D., ÚFA AV ČR
 7. RNDr. Petra Koucká Knížová, Ph.D., ÚFA AV ČR
23. Český národní komitét COSPAR - COSPAR

http://www.ufa.cas.cz/odkazy/cospar.html

 1. RNDr. Jan Laštovička, DrSc., Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i. , Praha, předseda
 2. RNDr. Vladimír Truhlík, PhD., Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i. , Praha - tajemník

členové:

 1. Ing. Čestmír Bárta, CSc., BBT, Doubická 11, Praha 8
 2. Mgr. Aleš Bezděk, Astronomický ústav AV ČR, v. v. i. , Ondřejov
 3. Prof. RNDr. Petr Heinzel, DrSc., Astronomický ústav AV ČR, v. v. i., Ondřejov
 4. Doc. RNDr. Lubomír Přech, PhD., MFF KU, Praha
 5. Doc. Ing. Jan Kolář, CSc., ČKK, Praha
 6. Prof. RNDr. Ondřej Santolík, Dr, Ústav fyziky atmosfery AV ČR, v. v. i. , Praha
24. Český národní komitét pro teorii strojů a mechanismů - IFToMM

http://www.it.cas.cz/IFToMM-TC-NO/

 1. Prof. Ing. Jaroslav Zapoměl, DrSc., VŠB -Technická univerzita Ostrava - předseda
 2. Doc. Ing. Jan Vimmr, Ph.D., Západočeská univerzita Plzeň - místopředseda
 3. Ing. Luděk Pešek, CSc., tajemník , Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i. , Praha - tajemník

členové:

 1. Ing. Jaromír Horáček, DrSc., Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i. , Praha
 2. Doc. RNDr. Ing. Tomáš Březina, CSc., Fakulta strojního inženýrství VUT, Brno
 3. Prof. RNDr. Michal Kotoul, DrSc., Fakulta strojního inženýrství VUT, Brno
 4. Doc. Ing. Jiří Mrázek, CSc., Fakulta strojní TU Liberec
 5. Ing. Jiří Náprstek, DrSc., ÚTAM AV ČR, v. v. i. , Praha
 6. Prof. Ing. Jindřich Petruška, Fakulta strojního inženýrství VUT Brno
 7. Dr. Ing. Pavel Polach, Výzkumný a zkušební ústav Plzeň, s. r. o., Plzeň
 8. Ing. Ladislav Půst, DrSc., Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i. , Praha
 9. Prof. RNDr. Jan Šklíba, CSc., Fakulta strojní TU Liberec
 10. Prof. Ing. Miroslav Václavík, CSc., Výzkumný ústav textilních strojů Liberec
 11. Prof. Ing. Michael Valášek, DrSc., Fakulta strojní ČVUT Praha
25. Český a Slovenský regionální komitét pro mechaniku zemin a geotechnické inženýrství - ISSMGE

www.issmge.cz

 1. Doc. Ing. Jana Frankovská, Ph.D., Stavebná fakulta, STU, Bratislava - předseda
 2. Doc. Ing. Josef Jettmar, CSc., Fakulta stavební, ČVUT, Praha - místopředseda
 3. Doc. RNDr. David Mašín, PhD., Přírodovědecká fakulta, UK, Praha - tajemník

členové:

 1. Ing. Jan Boháč, CSc., PřF. UK, Ústav HG, IG a užité geofyziky, Praha
 2. Prof. Ing. Ivo Herle, PhD., Institut für Geotechnik, Drážďany
 3. Ing. Jan Kos, CSc., Fakulta stavební ČVUT v Praze,
 4. Ing. Mária Masarovičová, PhD., Stavebná fakulta, STU, Bratislava
 5. Doc. Ing. Lumír Miča, PhD., Fakulta stavební VUT v Brně
 6. Doc. Ing. Alexandr Rozsypal, CSc., ARCADIS Geotechnika, a.s., Praha
 7. Prof. Peter Turček, PhD., Stavebná fakulta, STU, Bratislava
 8. Prof. Ing. Ivan Vaníček, DrSc., Fakulta stavební ČVUT v Praze
26. Český komitét pro hodnocení vlivů na prostředí - IAIA

Činnost ukončena - rozhodnutí Akademické rady AV ČR ze dne 23. května 2017

27. Český národní komitét historiků - CISH
 
 1. Prof. PhDr. Petr Vorel, CSc., Filozofická fakulta Univerzity Pardubice – předseda
 2. Prof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D., Filozofická fakulta, Ostravská univerzita, Ostrava – místopředseda
 3. Prof. PhDr. Jiří Kocian, CSc., Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., Praha – tajemník

členové:

 1. PhDr. Roman Baron, Ph.D., Historický ústav AV ČR, v. v. i., Praha
 2. PhDr. Eva Drašarová, CSc., Národní archiv, Praha
 3. Prof. PhDr. Tomáš Knoz, PhD., Filozofická fakulta, Masarykova univerzita, Brno
 4. Prof. PhDr. Irena Korbelářová, Dr., Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Slezská univerzita, Opava
 5. Prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D., Filozofická fakulta, Univerzita Karlova, Praha
 6. Prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc., Právnická fakulta, Univerzita Karlova, Praha
 7. Prof. PhDr. Jiří Lach, Ph.D., M. A., Filozofická fakulta, Univerzita Palackého, Olomouc
 8. PhDr. Dana Musilová, CSc., Filozofická fakulta, Univerzita Hradec Králové
 9. Doc. PhDr. Jan Němeček, DrSc., Historický ústav AV ČR, v. v. i., Praha
 10. Prof. PhDr. Jaroslav Pánek, DrSc., dr. h. c., Český Historický ústav v Římě – Historický ústav AV ČR, Praha
 11. Doc. PhDr. Marie Ryantová, CSc., Filozofická fakulta, Jihočeská univerzita, České Budějovice
 12. Doc. PhDr. Miroslav Šedivý, Ph.D., Filozofická fakulta, Západočeská univerzita, Plzeň
 13. PhDr. Oldřich Tůma, Ph.D., Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., Praha
 14. Prof. PhDr. Et PaeDr. Miroslav Vaněk, Ph.D., Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., Praha

 

28. Český národní komitét Mezinárodního sdružení právních věd - IALS
 1. Prof. JUDr. Monika Pauknerová, CSc., DSc., Ústav státu a práva AV ČR - předsedkyně
 2. Doc. JUDr. Vladimír Balaš, CSc., Právnická fakulta UK - místopředseda
 3. Prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc., Ústav státu a práva AV ČR - tajemník

členové:

 1. Prof. JUDr. Josef Bejček, CSc., Právnická fakulta MU
 2. Doc. JUDr. Josef Blahož, DrSc., Ústav státu a práva AV ČR
 3. JUDr. František Cvrček, CSc., Ústav státu a práva AV ČR
 4. Prof. JUDr. Dušan Hendrych, CSc., Právnická fakulta UK, Praha
 5. Prof. JUDr. Pavel Holländer, CSc., Panevropská univerita, Bratislava
 6. Prof. JUDr. Jan Kříž, CSc., Právnická fakulta UK
 7. Prof. JUDr. Jiří Přibáň, CSc., Cardiff Law School, Velká Británie
 8. Prof. JUDr. Vladimír Týč, CSc., Právnická fakulta MU
 9. JUDr. Eliška Wagnerová, PhD., Senát ČR
29. Český národní byzantologický komitét - AIEB

http://www.slu.cas.cz/6-cnbk.html

Vedení:
 1. Mgr. Petra Melichar, PhD., Slovanský ústav AV ČR, v. v. i. – předseda
 2. Mgr. et Mgr. Markéta Kulhánková, Ph.D., FF Masarykova univerzita – místopředsedkyně
 3. Mgr. Martina Čechová, Ph.D., Slovanský ústav AV ČR, v. v. i. – tajemnice
Členové:
 1. Mgr. Kateřina Bočková-Loudová, Ph.D., FF Masarykova univerzita
 2. Mgr. Radka Fialová, Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.
 3. Mgr. Štefan Pilát, Ph.D., Slovanský ústav AV ČR, v. v. i.
 4. Mgr. Alena Sarkissian, Ph.D., Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.
Čestní členové ČNBK:
 1. PhDr. Vladimír Vavřínek, CSc.
30. Český komitét slavistů - MKS

http://wwwold.nkp.cz/cks/

 1. Mgr. Václav Čermák, Ph.D., Slovanský ústav AV ČR, v. v. i. - předseda
 2. Doc. PhDr. Radomír Vlček, CSc., Historický ústav AV ČR, v. v. i. - místopředseda
 3. PhDr. Karolína Skwarska, PhD., Slovanský ústav AV ČR, v. v. i. - tajemnice
Členové:
 1. PhDr. Lukáš Babka, Národní knihovna ČR
 2. PhDr. Dalibor Dobiáš, Ph.D., Ústav pro českou literaturu AV ČR
 3. prof. PhDr. Hana Gladkova, CSc., FF Univerzita Karlova
 4. PhDr. Ilona Janyšková, CSc., Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
 5. Prof. PhDr. Jan Kořenský, DrSc., ÚJČ AV ČR, v. v. i., FF Univerzita Palackého
 6. PhDr. Miroslav Kouba, Ph.D., FF Univerzita Pardubice
 7. PhDr. Marek Příhoda, Ph.D., FF Univerzita Karlova
 8. doc. PhDr. Václav Štěpánek, CSc., FF Masarykova univerzita
 9. doc. PhDr. Miroslav Vepřek, Ph.D., FF Univerzita Palackého
 10. PhDr. Ondřej Vojtěchovský, Ph.D., FF Univerzita Karlova
 11. doc. PhDr. Jan Vorel, Ph.D., FF Ostravská univerzita v Ostravě
 12. doc. PhDr. Zdeňka Vychodilová, CSc., FF Univerzita Palackého
31. Český národní komitét programu Člověk a Biosféra - MAB

http://mab.kav.cas.cz

 1. PhDr. Ivan Rynda - Fakulta humanitních studií UK Praha - předseda
 2. Prof. RNDr. Jaroslav Vrba, CSc. - BC AV ČR, v.v.i., PřF JU České Budějovice - místopředseda
 3. RNDr. Eva Jelínková – BC AVČR, v.v.i., Praha - tajemnice

členové:

 1. RNDr. Jiří Flousek, CSc. - Správa KRNAP, Vrchlabí
 2. RNDr. Miroslav Hátle, CSc. - Správa CHKO a BR Třeboňsko
 3. RNDr. Petr Hůla - Správa CHKO a BR Křivoklátsko
 4. Ing. Alois Pavlíčko, Ph.D. - AOPK ČR Praha
 5. Dipl.Biol. Jiří Schlaghamerský, Ph.D. - ÚBZ PřF MU Brno
 6. Doc. Ing. Jan Těšitel, CSc. - ZF JU České Budějovice
 7. Ing. Jan Vybíral - BR Dolní Morava, o.p.s.
 8. RNDr. Ivana Jongepierová, Správa CHKO Bílé Karpaty
 9. Mgr. Libuše Vlasáková – MŽP ČR, odd. mezinárodních úmluv
 10. Ing. Vladimír Silovský – RRA Šumava, koordinátor BR Šumava

předseda em.:

 1. RNDr. Jan Květ, CSc (CzechGlobe)
32. Český komitét optiky - ICO
 1. Prof. Ing. Jaromír Pištora, CSc., Institut fyziky VŠB-TU, Ostrava-Poruba - předseda,
 2. Doc. RNDr. Miroslav Miler, DrSc., Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v. v. i. , Praha - místopředseda
 3. Prof. RNDr. Miroslav Hrabovský, DrSc., SLO UP, Olomouc a FZÚ AV ČR, v. v. i. , Praha - tajemník
 4. Prof. RNDr. Miloslav Ohlídal, CSc., FSI VUT Brno
 5. Prof. Ing. Pavel Tománek, CSc., ÚF FEKT Brno
 6. Doc. RNDr. Jan Peřina, Ph.D., UP Olomouc
 7. Prof. Ing. Martin Libra, Ph.D., KF TF ČZU Praha
33. Český národní komitét archeologický - UISPP

Činnost ukončena

34. Český národní komitét pro vlastnosti vody a vodní páry - IAPWS

http://www.czncpws.cz

 1. Ing. Tomáš Němec, PhD., Ústav termomechaniky AV ČR, Praha - předseda
 2. Prof. Ing. Josef Šeldbauer, PhD., Technická univerzita Liberec-katedra chemie, Liberec - místopředseda
 3. Prof. Ing. Pavel Šafařík, CSc., ČVUT FS, 12107,  Praha - vědecký sekretář
 4. Ing. Jan Hrubý, CSc., Ústav termomechaniky AV ČR, Praha - člen předsednictva
 5. Prof. Ing. Radim Mareš, CSc., FS ZČU - člen předsednictva

členové:

 1. Ing. Ondřej Bartoš, Ph.D., FS ČVUT
 2. Ing. Michal Duška, Ph.D., Ústav termomechaniky AV ČR, Praha
 3. Ing. Jana Kolaja Ehlerová, Ph.D., TUL
 4. Doc. Ing. Lubomír Hnědkovský, CSc., University Murdoch
 5. RNDr. Jiří Hykl, Ph.D., Ústav termomechaniky AV ČR, Praha
 6. Ing. Ivo Jiříček, CSc., VŠCHT
 7. RNDr. Ing. Jana Kalová, Ph.D., JČU
 8. Ing. Jaroslav Klomfar, Ústav termomechaniky AV ČR, Praha
 9. Ing. Ivan Kodl, Doosan Škoda Power
 10. Doc. Ing. Michal Kolovratník, CSc., FS ČVUT
 11. Prof. Ing. František Maršík, DrSc., Ústav termomechaniky AV ČR, Praha
 12. Bc. Adam Nový, Doosan Škoda Power
 13. Prom. Fyz. Jaroslav Pátek, CSc., Ústav termomechaniky AV ČR, Praha
 14. Ing. Barbora Planková, Ústav termomechaniky AV ČR, Praha
 15. Prof. Ing. Václav Petr, DrSc., FS ČVUT
 16. RNDr. Milan Sedlář, CSc., SIGMA
 17. Ing. Libor Sova, Doosan Škoda Power
 18. Ing. Václav Vinš, Ph.D., Ústav termomechaniky AV ČR, Praha
 19. Ing. Patrik Zima, Ph.D., Ústav termomechaniky AV ČR, Praha
 20. Ing. Pavla Rudasová, Doosan Škoda Power
 21. Ing. Václav Hanus, ČEZ
35. Český národní komitét balkanistů - AIESEE
 1. PhDr. Miroslav Tejchman, DrSc., Institut mezinárodních studií FSV UK , Praha - předseda
 2. Prof. PhDr. Ivan Dorovský, DrSc, Ústav slavistiky, FF MU Brno - místopředseda
 3. Doc. PhDr. Ladislav Hladký, CSc., Historický ústav AV ČR, v. v. i. , Brno - tajemník

členové:

 1. PhDr. Helena Kurzová, DrSc., Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., Praha
 2. Prof. PhDr. Jaroslav Pánek, DrSc., Historický ústav AV ČR, v. v. i. , Praha
 3. Doc. Dr. Jan Pelikán, CSc., Ústav světových dějin FF UK Praha
 4. Prof. Dr. Jan Rychlík, DrSc., Ústav českých dějin FF UK Praha
 5. PhDr. Miroslav Šesták, CSc., Institut mezinárodních studií FSV UK, Praha
 6. Doc. PhDr. Zdeněk Uherek, CSc., Etnologický ústav AV ČR, v. v. i. , Praha
 7. PhDr. Vladimír Vavřínek, CSc., Slovanský Ústav AV ČR, v. v. i. , Praha
 8. Prof. PhDr. Radoslav Večerka, DrSc., Ústav slavistiky, FF MU Brno
36. Český národní komitét orální historie - IOHA

http://www.coh.usd.cas.cz/cs/cesky-narodni-komitet

 1. Prof. PaedDr. et Mgr. Miroslav Vaněk, PhD., Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i. ; FHS UK Praha - předseda
 2. PhDr. Pavel Mücke, Ph.D., Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i. ; FHS UK Praha - místopředseda
 3. PaedDr. Naděžda Morávková, Ph.D., Středisko OH při Katedře historie PedF ZČU Plzeň - tajemník

členové:

 1. Mgr. Tomáš Bouška, Politictivezni.cz, Praha
 2. PhDr. Oldřich Tůma, PhD., Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i. , Praha
 3. PhDr. Pavel Urbášek, Archiv Univerzity Palackého v Olomouci
37. Národní komitét antropologických a etnologických věd - IUAES

http://eu.avcr.cz/Narodni_komitet/

 1. Doc. PhDr. Zdeněk Uherek, CSc., Etnologický ústav AV ČR, v. v. i. - předseda
 2. Doc. RNDr. Pavel Bláha, CSc., Přírodovědecká fakulta Univerzita Karlova - místopředseda
 3. PhDr. Petr Skalník, CSc., Univerzita Pardubice - tajemník,
 4. PhDr. Jiřina Langhammerová, Národní muzeum Praha - tajemnice

členové:

 1. PhDr. Helena Beránková, Moravské zemské muzeum
 2. RNDr. Viktor Černý, PhD., Archeologický ústav AV ČR, v. v. i.
 3. Mgr. Daniel Drápala, Valašské muzeum v přírodě Rožnov pod Radhoštěm
 4. doc. RNDr. Eva Drozdová, Ph.D., Moravské zemské muzeum
 5. PhDr. Petr Janeček, PhD., Ústav etnologie, FF Univerzita Karlova
 6. Doc. PhDr. Alena Křížová, PhD., Ústav evropské etnologie FF Masarykova univerzita
 7. Prof. PhDr. Jana Pařízková, DrSc., Endokrinologický ústav
 8. PhDr. Jana Pospíšilová, Etnologický ústav AV ČR, v. v. i.
 9. Doc. RNDr. Miroslava Přidalová, PhD., Fakulta tělesné kultury Univerzita Palackého
38. Český národní komitét pro dlouhodobý ekologický výzkum - ILTER

Činnost ukončena - rozhodnutí Akademické rady AV ČR ze dne 23. května 2017