Zahlavi

Koronavirová situace nahrává fámám i vtipům, všímají si etnologové

04. 05. 2020

„Koronavirus zahyne při teplotě 27 stupňů Celsia. Pro ochranu před onemocněním je proto nutné vypít velké množství horké vody.“ To je jen jedna z mnoha fám šířících se v současnosti mezi lidmi. Koronavirová pandemie podnítila tvorbu lidové slovesnosti, která může mít nejrůznější podobu. Od neověřených zpráv a fake news, přes konspirační teorie, až po vtipy kolující na internetu, říká Eva Šipöczová z Etnologického ústavu AV ČR.

Krizové situace bývají živnou půdou pro vznik nejrůznějších fám, mýtů a dalších projevů lidové slovesnosti, jak opakovaně dokazují vědecké výzkumy prováděné v posledních desetiletích. Současná pandemie nemoci covid-19 není výjimkou. Řada neověřených informací navíc získává díky propojenému světu a moderním technologiím skutečně globální ohlas.


V souvislosti s pandemií koronaviru se mezi lidmi šíří i celá řada fake news

Strach z neznámého

Podle folkloristů stojí za vznikem těchto zpráv zejména strach, frustrace a pocit nejistoty v nelehké době. Neověřené informace jsou pak jedním z nástrojů, jak se mohou lidé s těmito pocity vypořádat. Současná folkloristika mezi neověřené informace řadí především fámy, domněnky, konspirační teorie, hoaxy, ale i stále populárnější fake news, tedy cíleně vytvářené dezinformace. Důležitým akcelerátorem šíření neověřených zpráv se v posledních letech stávají především dezinformační weby a sociální sítě.

Kvůli záplavě těchto sdělení se náš virtuální prostor stává komplikovanějším a nepřehlednějším. Neověřené informace se zde míchají s těmi relevantními a pro uživatele internetu je tak stále těžší vyhodnotit jejich pravdivost. Samotné zprávy šířící se během současné koronavirové pandemie lze svým zaměřením rozdělit do dvou základních kategorií.

Česnekem proti koronaviru

Mezi nejoblíbenější fámy patří „zaručené“ rady, jak se ochránit před nemocí covid-19. Kombinují se v nich medicínská fakta s neškodnými (zmíněné pití teplé vody) i vyloženě nebezpečnými (pití chlorového roztoku) metodami léčby či ochrany před virem. Tyto zprávy staví na zjednodušení informací, myšlenkových zkratkách, spojování podobného, ​​vytrhávání faktů z kontextu a jejich aplikováním do nových souvislostí.

V návaznosti na nejrůznější „babské“ rady tak jedno z doporučení kolujících po internetu propagovalo jako prevenci nemoci covid-19 česnek. Ten má opravdu antibakteriální a antivirotické vlastnosti, ale jak se dočteme na stránkách Světové zdravotnické organizace, jeho účinky v boji s novým koronavirem nikdo neprokázal.

Výše popsané rady jsou atraktivní svým jednoduchým, dostupným a na první pohled logickým řešením. Jediný prospěch, který doopravdy přinášejí, je konejšivé zdání kontroly nad nekontrolovatelným virem. V některých případech ale mohou představovat i ohrožení života a zdraví.

Sdílejte, než to smažou!

Další skupina fám, hoaxů, fake news a konspiračních teorií hovoří o vzniku viru a jeho šíření. Snaží se označit viníky a ty, kteří pandemii úmyslně připravili s vidinou vlastního ekonomického nebo politického prospěchu. Pandemii vysvětlují na základě novějších (covid-19 se šíří pomocí 5G mobilních sítí) i starších konspiračních teorií rozšířených ve společnosti. Nesou v sobě varování, odhalují skryté nebezpečí, utajované praktiky a plány, jsou podezřívavé k novým technologiím i jednotlivým vládním opatřením. Do této kategorie spadají i informace o údajném pěstování viru v utajovaných vojenských laboratořích.

S humorem proti trudomyslnosti

Kromě neověřených informací zůstávají dalším charakteristickým slovesným žánrem současné pandemie zejména vtipy. Ty aktuálně reflektují, jak se náš život proměnil po nuceném omezení pohybu. Poukazují na význam sociálního kontaktu, který jsme dosud brali jako samozřejmost (podání rukou, návštěva hospody). Specifický, často černý humor nám nabízí svébytný způsob, jak se vypořádat se současnou situací. Přináší jedinečný pohled na svět, odlehčení, uvolnění napětí a nahromaděné frustrace.


Pandemie koronaviru ovlivnila velké množství memů...


....některé z nich zaznamenala i Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity


Kreslené vtipy odrážejí i povinné nošení roušek

Vyprávění, výměna informací, hodnocení situace i společný smích hrají v těžkých časech důležitou roli. Kromě uvolnění těžko uchopielných emocí naplňuje ještě jednu z našich potřeb. Přispívá k pocitu sounáležitosti a tmelí nás i přes bytové příčky a ploty domů. Je tak doslova živoucím důkazem, že v tom nejsme sami.

O lidové tvořivosti v časech koronaviru jsme natočili také podcast s jazykovědkyní Markétou Pravdovou. Poslechněte si, jak se během pár týdnů čeština obohatila o výrazy jako koronáč, virozvěsti nebo haranténa.

Připravila: Eva Šipöczová z Etnologického ústavu AV ČR, ve spolupráci s Martinem Ocknechtem, Divize vnějších vztahů SSČ AV ČR
Foto: Shutterstock, Facebook, Facebook Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity

Humanitní a filologické vědy

Vědecká pracoviště

Výzkumné projekty ústavů této sekce mají rovněž význam pro celonárodní kulturu a vzdělanost. V literární vědě je třeba nově zpracovat poválečné období české literatury, včetně literatury nezávislé. Naproti tomu klasická studia se soustřeďují na latinské písemnictví v našich zemích a na soupis našich literárních památek do r. 1800. Jazykověda se orientuje na výzkum národního jazyka a jeho historického vývoje v jeho spisovné i nespisovné podobě. Pozornost filozofie je upřena ke studiu filozofických směrů 20. století - k fenomenologii, filozofii existence, ale i k analytické filozofii a teorii vědy - stejně jako k odkazu myslitelů jako J. A. Komenský či J. Patočka. Literatura a jazyky slovanských zemí jsou předmětem naší slavistiky. Orientalistika, která má u nás dlouhou tradici, se věnuje studiu orientálních jazyků, dějinám a kultuře Předního východu, Indie, Číny a arabského světa. Etnografie a folkloristika se vedle tradičních témat hmotné a duchovní lidové kultury zabývá i aktuálními problémy etnických studií emigrace a reemigrace i adaptací jiných etnik v českém prostředí. Rovněž výzkum české hudební kultury je příspěvkem této sekce k poznání a ochraně našeho kulturního dědictví. Sekce zahrnuje 6 ústavů s přibližně 360 zaměstnanci, z nichž je asi 250 vědeckých pracovníků s vysokoškolským vzděláním.

Všechny výzkumné sekce