VÝZKUMNÝ PROGRAM

KVALITNÍ ŽIVOT VE ZDRAVÍ I NEMOCI


KOORDINÁTOR

doc. MUDr. Jakub Otáhal, Ph.D.

Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.


CÍLE

  • multidisciplinární biomedicínský výzkum
  • integrace a podpora vědeckých týmů v oboru
  • efektivní transfer poznatků do praxe
  • aktivní vyhledávání závažných témat

Zúčastněná pracoviště AV ČR
Biofyzikální ústav
Biologické centrum
Biotechnologický ústav
Fyziologický ústav
Mikrobiologický ústav
Psychologický ústav
Sociologický ústav
Ústav fyziky materiálů
Ústav analytické chemie
Ústav biologie obratlovců
Ústav experimentální medicíny
Ústav fotoniky a elektroniky
Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského
Ústav jaderné fyziky
Ústav makromolekulární chemie
Ústav molekulární genetiky
Ústav organické chemie a biochemie
Ústav pro soudobé dějiny
Ústav přístrojové techniky
Ústav státu a práva
Ústav struktury a mechaniky hornin
Ústav teorie informace a automatizace
Ústav termomechaniky
Ústav živočišné fyziologie a genetiky
 
K řešení problematiky v programu budou vedle laboratoří zúčastněných týmů významně využívána zařízení velkých výzkumných infrastruktur (BIOCEV apod.).


Spolupracující partneři
Fakultní nemocnice Motol
Ústřední vojenská nemocnice Praha
Institut klinické a experimentální medicíny (IKEM)
Všeobecná fakultní nemocnice Praha
Unie pacientů
Nemocnice Na Homolce
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
české a zahraniční univerzity a další akademická pracoviště

Kvalita života je mnohovrstevný pojem, prostupující řadu vědních disciplín. Významnou měrou je určována zdravotním stavem, ale zahrnuje i socioekonomické a kulturní aspekty. Zdraví představuje stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody a je jedním ze základních pilířů kvalitního života. Závažná onemocnění a jejich následky mohou vést k dlouhodobému či trvalému snížení kvality života. V rozvinutých zemích jsou to především civilizační choroby vznikající v důsledku nevhodného životního stylu. Dostupná kvalitní lékařská péče a včasná léčba výrazně prodlužuje průměrnou délku života, což na druhé straně otevírá nové výzvy při začleňování starších a/nebo handicapovaných jedinců do společnosti. K tomu mohou velkou měrou kromě biomedicínských, společenských a humanitních oborů napomoci také nové poznatky v technických disciplínách.

K budoucímu porozumění příčin vzniku závažných chorob a následnému omezení jejich dopadu na jedince i společnost je zcela zásadním předpokladem kvalitní a multidisciplinární výzkum. Ten představuje především studium molekulárních, buněčných, systémových a populačních aspektů rozvoje onemocnění, přirozených regeneračních mechanismů, stejně tak jako řešení navazujících eticko-právních otázek vyplývajících nejen z nových způsobů léčby.

Cílem programu je orientovaný výzkum zaměřený na účinná preventivní a osvětová opatření, vývoj vyšetřovacích metod, léčebných postupů (včetně samotného vývoje léčiv), vývoj specializovaných pomůcek vedoucích k minimalizaci společenských a osobních ztrát a nákladů, jež tyto nemoci představují. Pouze vzájemná integrace poznatků z celého spektra vědních oborů umožní zvyšování kvality života naší společnosti.

 

Webová stránka programu Kvalitní život ve zdraví i nemoci