Jaké požadavky musí název splňovat?

Pojmenování má určitá pravidla. Navržené názvy mohou být jména věcí, lidí nebo míst s kulturní, geografickou či historickou hodnotou. Není nezbytné, aby se jména vázala k astronomii, hvězdné obloze či souhvězdí. Navrhují se dvě jména – jedno pro hvězdu, jedno pro planetu. Obě se však musí k sobě nějak vázat. Logická souvztažnost musí být krátce vysvětlena v odůvodnění (postačí věta či dvě). A musí umožňovat další logická pojmenování, například pokud bude objevena v systému další exoplaneta. (Odůvodnění může znít kupříkladu „řeky v Česku“, „fiktivní země v literatuře 20. století“ atp.)

Názvy by měly být:

  • Dlouhé 4 až 16 znaků (vč. mezer) v latince
  • Upřednostňují se jednoslovné názvy
  • Vyslovitelné
  • Neurážlivé
  • Nesmí být stejné nebo příliš podobné již existujícím astronomickým názvům (níže seznamy pro vaši kontrolu)

o   www.minorplanetcenter.net/db_search
o   http://cds.u-strasbg.fr/cgi-bin/Sesame
o   https://planetarynames.wr.usgs.gov/Page/Planets
o   www.iau.org./public/themes/naming_stars
o   http://nameexoworlds.iau.org/names

  • Dále jsou zakázány:

o   Názvy čistě nebo převážně komerční povahy
o   Jména osob či událostí známých převážně pro politické, vojenské či náboženské aktivity
o   Jména osob, které zemřely méně než před sto lety (1919), stejně jako jména žijících osob
o   Názvy organizací podílejících se na výběru jména
o   Jména domácích mazlíčků
o   Uměle vytvořená či zcela vymyšlená (neexistující) jména (ale např. jména fiktivních bytostí, literárních, filmových postav jsou přípustná)
o   Akronymy, zkratky
o   Jména obsahující číslovky nebo interpunkční znaménka (diakritika je ale povolena!)

  • Navrhovat se smí jen jména, která nejsou chráněna zákonem (obchodní značky apod.)

Ujednání

Zasláním návrhu autor souhlasí s použitím názvu Mezinárodní astronomickou unií bez nároku na honorář. Navrhovatel souhlasí s uvedením svého jména, obce, případně instituce (školy) pořadatelem (Akademie věd ČR) v souvislosti s informováním o projektu Pojmenuj exoplanetu.

Informace o zpracování osobních údajů

Vážení uživatelé, dovolujeme si Vás v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „Nařízení“) prostřednictvím tohoto dokumentu informovat o zpracování Vašich osobních údajů v naší organizaci.

1. Kdo je správcem Vašich údajů? Správcem Vašich osobních údajů je Středisko společných činností AV ČR, v. v. i., IČO 60457856, se sídlem Národní 3, Praha 1, PSČ 117 20, tel.: +420 221 403 111, e-mail: ssc@ssc.cas.cz

2. Jak můžete kontaktovat našeho pověřence pro ochranu osobních údajů? Našeho pověřence pro ochranu osobních údajů můžete se svými žádostmi, dotazy či připomínkami kontaktovat na adrese Středisko společných činností AV ČR, v. v. i., Útvar kontroly a řízení rizik – Pověřenec, Národní 3, Praha 1, PSČ 117 20, nebo na e-mailové adrese poverenec@ssc.cas.cz.

3. Jaké osobní údaje o Vás zpracováváme a proč? I. Vaše osobní údaje – jméno, příjmení, e-mail, instituce – zpracováváme pro účely projektu „Pojmenuj exoplanetu“, proto, abychom věděli, kdo který návrh názvu přihlásil. Rovněž je nutné Vaše osobní údaje zpracovávat proto, abyste byli informováni o případné nominaci či vítězství Vašeho návrhu, nebo v případě, že bychom Vás potřebovali kontaktovat za účelem upřesnění návrhu. Tyto osobní údaje budeme zpracovávat pouze do konce roku 2019. II, a to na základě právního titulu splnění smlouvy dle článku 6 odst.1 písm. b) Nařízení Vaše osobní údaje – jméno a příjmení budeme zpracovávat pro novinářské a reportážní účely proto, abychom o projektu mohli informovat rovněž veřejně na našich webových stránkách www.pojmenujexoplanetu.cz, resp. www.avcr.cz a facebookových a instagramových profilech Akademie věd ČR. Toto zpracování Vašich osobních údajů pro novinářské a reportážní účely provádíme na právním základě našeho oprávněného zájmu dle článku 6 odst. 1 písm. f) Nařízení. Oprávněným zájmem je v tomto případě poskytování informací veřejnosti o naší činnosti zpravodajským způsobem. Tyto osobní údaje budeme takto zpracovávat pouze po dobu nezbytně nutnou k naplnění uvedeného účelu, nejdéle však po dobu 10 let.

III. V případě, že  zaškrtnete políčko„Chci dostávat informace od AV ČR do e-mailu.“ budeme zpracovávat Vaše údaje (jméno, příjmení, e-mail) za účelem zasílání informací o činnosti AV ČR v elektronické podobě do odvolání (odhlášení se). Tyto údaje budeme zpracovávat na základě našeho oprávněného zájmu dle článku 6 odst. 1 písm. f) Nařízení. Naším oprávněným zájmem je v tomto případě možnost šířit sdělení týkající se novinek z oblasti vědy a výzkumu a činnosti AV ČR.

Zpracování osobních údajů založené na našem oprávněném zájmu nevyžaduje Váš souhlas, proti tomuto zpracování však máte právo kdykoliv zdarma podat námitku.

4. Kdo je příjemcem Vaších osobních údajů? Vaše osobní údaje předáváme pouze v nezbytném rozsahu též těmto kategoriím příjemců: - oprávněným zaměstnancům správce; - našim smluvním partnerům, v případě, že se vedle nás podílí na zpracování Vašich osobních údajů (tj. zpracovatelům), jako například osobám zajišťujícím technickou podporu, servis nebo provoz našich počítačových systémů, programů, sítí a webových stránek, poskytovatelům datových úložišť, - veřejnosti, v případě zveřejnění jména a příjmení autorů nominovaných návrhů.

5. Odkud Vaše osobní údaje získáváme? Vaše osobní údaje získáváme z registračních polí webových stránek www.pojmenujexoplanetu.cz, resp. www.avcr.cz. Nejedná se o veřejně dostupný zdroj.

6. Jaká jsou Vaše práva? Máte právo: - Vyžádat si od správce potvrzení o zpracování svých osobních údajů, a pokud jsou zpracovávány, máte právo na přístup k těmto údajům; - Na opravu neaktuálních či neúplných údajů; - Na výmaz osobních údajů, které se Vás týkají, nebo na omezení jejich zpracování; Dále máte právo: - Podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7, 170 00, e-mail: posta@uoou.cz; - Na přenositelnost svých údajů.