Zahlavi

Podmínky soutěže „O 10 karet s podpisem Andrewa Feustela”

Tato pravidla závazně upravují podmínky Facebookové soutěže O 10 karet s podpisem Andrewa Feustela, která probíhá na Facebooku (dále jen „soutěž“).Organizátor soutěže
Organizátorem soutěže je Středisko společných činností AV ČR, v. v. i., Národní 1009/3, 110 00 Praha 1, IČO: 60457856, DIČ: CZ60457856, zapsané v rejstříku veřejných výzkumných institucí pod spis. zn. č. 17113/2006-34/SSC (dále jen „organizátor“).

Účast v soutěži a pravidla
Soutěže se mohou zúčastnit všechny fyzické osoby s trvalým bydlištěm na území České republiky, které se v době konání soutěže do ní přihlásí tím, že na soutěžní příspěvek na Facebooku Akademie věd ČR napíšou komentář. Komentář se přímo vkládá pod soutěžní příspěvek prostřednictvím sociální sítě Facebook (www.facebook.com).

Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci, rodinní příslušníci a osoby blízké organizátorovi soutěže. Ze soutěže budou vyřazeni soutěžící a všechny soutěžní příspěvky, které nesplňují podmínky těchto pravidel. Ze soutěže budou dále vyřazeny příspěvky obsahující vulgární výrazy nebo ty, které budou jakkoli odporovat cílům a účelu soutěže.

Soutěž se koná od 16. 7. 2019 do 21. 7. 2019 do 23:59 hod.

Výherce a výhry

Po skončení soutěže vybere porota na základě originálnosti soutěžních komentářů 10 výherců, kteří získají po jedné z deseti podepsaných karet.

Výherci budou do sedmi dnů od ukončení soutěže kontaktováni organizátorem prostřednictvím komentáře pod jejich komentářem na sociální síti Facebook. V komentáři budou výherci vyzváni, aby organizátorovi zaslali nejpozději do 7 dnů odpověď obsahující jejich poštovní adresu, aby jim organizátor mohl výhru poslat. Výhra bude zaslána poštou, a to doporučeně. V případě, že výherce nesdělí požadované informace v uvedené lhůtě, jeho nárok na výhru zaniká.

Výhry budou rozeslány do dvou týdnů po kontaktování vítězů soutěže, tedy nejpozději 4. 8. 2019. Předáním výhry výherci jsou splněny veškeré závazky organizátora vůči výherci stanovené těmito pravidly. Nárok na výhru nevzniká v případě, že nebudou dodrženy nebo budou porušeny podmínky, pravidla soutěže.

Organizátor nenese odpovědnost za jakákoli rizika spojená s realizací výhry, nepřebírá vůči výhercům žádné jiné závazky než stanovené těmito pravidly a výherci nemají nárok na jakákoli jiná plnění ze strany organizátora než uvedená v těchto pravidlech.

Účastník soutěže nese veškeré náklady, které mu vzniknou v souvislosti s účastí v soutěži (zejména náklady na vlastní internetové připojení). Soutěžící bere na vědomí, že není možné požadovat nebo se domáhat uhrazení nákladů spojených s účastí v soutěži od organizátora.

Práva a povinnosti organizátora soutěže
Organizátor je kdykoli v průběhu soutěže oprávněn změnit pravidla i podmínky soutěže, výhry a dobu trvání soutěže. Organizátor si vyhrazuje právo kdykoli celou soutěž z vážných důvodů zrušit. Veškeré výhry jsou právně nevymahatelné. Na výhry nevzniká účastí v soutěži právní nárok.

Odesláním příspěvku do soutěže účastník souhlasí se zpracováním jeho osobních údajů (e-mailová adresa, jméno, příjmení a adresa) v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění, pro marketingové účely. Organizátor bude tyto údaje uchovávat pouze po dobu soutěže a v období nutném pro zaslání výher výhercům a nebude je poskytovat žádné třetí straně.

Účastí v soutěži projevuje každý účastník svůj souhlas s jejími pravidly.

V Praze dne 11. 7. 2019.