Předávání dat do RIV

Týká se výsledků v souvislosti s řešením grantových nebo programových projektů financovaných AV ČR.

RIV je část informačního systému výzkumu a vývoje (IS VaVaI), ve které jsou shromažďovány informace o výsledcích dosažených při řešení projektů výzkumu a vývoje a výzkumných záměrů podporovaných z veřejných prostředků podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů.

Pro pracoviště Akademie věd ČR funguje jednotný informační systém pro sběr dat, tzv. ASEP, který obhospodařuje Knihovna AV ČR, v. v. i.

Ostatní subjekty mohou využít buď vlastní informační systém (zejména univerzity) nebo aplikaci pro přípravu datové dodávky Vklap: www.vyzkum.cz (Informační systém / Aplikace Vklap) nebo přímo: http://www.isvav.cz/vklap/.

K úvodnímu seznámení s aplikací pro pořízení datové dodávky v XML formátu se doporučuje využít uživatelskou příručku (odkaz Uživatelská příručka v horní části uvedené stránky). Vygenerovaný soubor je třeba zkontrolovat kontrolním programem umístěným na webové stránce https://www.isvav.cz/kontrola/. Pokud budou kontrolním programem nalezeny chyby, je nutné je odstranit. Bezchybnou elektronickou verzi datového souboru včetně naskenované podepsané průvodky k datům zašlete na adresu cerna@kav.cas.cz nejpozději do 30. dubna aktuálního kalendářního roku (výzkumné organizace mimo AV ČR), resp. do
31. července aktuálního kalendářního roku (ostatní subjekty).