Bilaterální spolupráce

AV ČR realizuje spolupráci na základě bilaterálních smluv mezi AV ČR a zahraničními partnerskými organizacemi z více než čtyřiceti zemí. Tato spolupráce uskutečňována formou studijních pobytů, mobilitních projektů, projektů Mobility Plus, projektů typu ERA-NET a výzkumně vzdělávacích aktivit pro mladé výzkumné pracovníky a studenty ze zahraničí.

 

Mobilitní projekty (MP)

Společné 2-3leté bilaterální projekty mají za cíl navázání či prohloubení vědecké spolupráce, která má vyústit v přípravu velkých společných mezinárodních projektů. Partnerské řešitelské týmy podávají společný návrh projektu, během realizace využívají vybavení spolupracujících pracovišť a komplementárních technik a metodik.

V rámci projektů jsou poskytovány finanční příspěvky na mobilitu členů řešitelských týmů, tj. na pobytové náklady a na mezinárodní jízdné. Financování probíhá na základě reciprocity, tj. přijímající strana hradí náklady na pobyt zahraničních vědců a vysílající strana hradí náklady na mezinárodní jízdné.

 

Projekty Mobility Plus (MPP)

Společné 2-3leté bilaterální projekty mají za cíl navázání či prohloubení vědecké spolupráce, která má vyústit v přípravu velkých společných mezinárodních projektů. Partnerské řešitelské týmy podávají společný návrh projektu, usilují o dosažení společných výstupů, během realizace využívají vybavení spolupracujících pracovišť a komplementárních technik a metodik.

V rámci projektů jsou poskytovány finanční příspěvky na mobilitu členů řešitelských týmů, tj. na pobytové náklady a na mezinárodní jízdné, a dále příspěvek na výzkum. Každá organizace hradí náklady své národní části projektu.

 

Studijní pobyty na zahraničních pracovištích (ZPC)

Individuální krátkodobé výměny vědců, které mají za cíl navázání vědecké spolupráce a přípravu společných projektů.

Financování probíhá na základě reciprocity, tj. v případě vědců AV ČR do zahraničí financování probíhá následovně:

  • Vysílající pracoviště AV ČR hradí mezinárodní dopravu z ČR do cílové země (do hlavního města, nebo do místa přijímajícího pracoviště), cestovní zdravotní připojištění, vízové poplatky, konferenční poplatky.
  • Přijímající partnerská organizace hradí pobytové náklady v cílové zemi (ubytování a diety).

V případě příjezdu zahraničního vědeckého pracovníka do ČR jsou pobytové náklady hrazeny Kanceláří AV ČR a vysílající strana hradí všechny ostatní náklady.

 

Výzkumně vzdělávací aktivity pro začínající výzkumné pracovníky ze zahraničí (VVAM)

Mezinárodní výzkumně vzdělávací aktivity jsou pořádány pracovišti AV ČR pro začínající výzkumné pracovníky a studenty s cílem jejich dalšího vzdělávání, navázání kontaktů a případného zapojení kvalitních účastníků ze zahraničí do výzkumné činnosti pracovišť AV ČR. Jedná se např. o letní či zimní školy, kurzy, workshopy, semináře apod., které kombinují výuku, praktická cvičení, příp. exkurze na odpovídající výzkumná pracoviště.

AV ČR poskytuje jednorázové dotace na účast začínajících výzkumných pracovníků a studentů ze zahraničí a na vlastní pořádání aktivity.

 

Projekty typu ERA-NET

Společné 2leté multilaterální projekty realizované minimálně třemi zapojenými organizacemi ze tří zúčastněných zemí. Cílem těchto projektů je posílit evropskou spolupráci nebo spolupráci s vybranými třetími zeměmi a umožnit vznik nových konsorcií, která by se mohla ucházet o projekty v rámci programu Horizont 2020.

V rámci těchto projektů každá partnerská organizace hradí náklady své národní části projektu. Tyto prostředky mohou být využity k pokrytí provozních nákladů, cestovného, nákladů na zajištění organizace společných aktivit řešitelských týmů a osobních nákladů pro začínající vědce.