Evropská unie

AV ČR zprostředkovává výzkumným pracovníkům informace o možnostech financování projektů z prostředků Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF) a rámcového programu EU Horizont 2020, dále informuje o vyhlášených výzvách a dalších příležitostech na národní i evropské úrovni, včetně aktualit z oblasti kohezní politiky a rámcových programů EU.

 

Strukturální fondy

 

Evropské strukturální a investiční fondy (ESIF)

ESIF jsou nástrojem pro realizaci kohezní politiky, tedy politiky hospodářské a sociální soudržnosti Evropské unie, která má za cíl snižování rozvojových rozdílů mezi regiony EU. ESIF patří v současném víceletém finančním rámci EU mezi nejvýznamnější kapitoly evropského rozpočtu.

 

Jedná se o souhrnné označení pro Evropský fond pro regionální rozvoj (ERDF), Evropský sociální fond (ESF), Fond soudržnosti (CF), Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EAFRD), Evropský námořní a rybářský fond (EMFF).

 

Programové období

Cíle kohezní politiky jsou naplňovány v rámci sedmiletých cyklů, tzv. programových období. V současnosti probíhá programové období 2014-2020. Pro každé programové období jsou definovány a nastaveny nové cíle a priority, jež se členské státy v daném období snaží dosahovat a naplňovat v souladu se základními strategickými dokumenty EU. Nástrojem financování z ESIF jsou operační programy, prostřednictvím kterých jsou financovány investiční a neinvestiční projekty.

 

Financování z ESIF

Finanční prostředky z ESIF směřují na národní či regionální orgány členských zemí zodpovědné za řízení rozvojových programů, které s nimi dále nakládají. V České republice je Národním orgánem pro koordinaci ustanoveno Ministerstvo pro místní rozvoj, každý operační program je potom spravován příslušným Řídícím orgánem.

 

Operační programy

V současném programovém období 2014-2020 existuje 8 operačních programů. Pro oblast vědy a výzkumu je nejvýznamnější především Operační program výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV).

 

Operační programy Praha - Pól růstu ČR (OP PPR) a Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) jsou převážně zaměřeny na podporu podnikatelské sféry a role výzkumné organizace je v nich fakticky omezena pouze na roli partnera – zprostředkovatele služby pro aplikační sféru.

 

Více informací o Evropských strukturálních a investičních fondech: http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU

 

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)

Je víceletým multifondovým programem v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, pro ČR je na něj alokováno 2,77 mld. EUR. Pro oblast výzkumu a vývoje jsou klíčové především prioritní osa 1 a prioritní osa 2.

 

OP VVV je rozdělen do čtyř prioritních os:

-          PO1: Posilování kapacit pro kvalitní výzkum

-          PO2: Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj

-          PO3: Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání

-          PO4: Technická pomoc

 

Výzvy OP VVV: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzvy-op-vvv

Aktuální informace OP VVV: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/aktualni-informace-op-vvv

 

Strukturální fondy versus Horizont 2020

Zatímco rámcový program Horizont 2020 spravuje přímo Evropská komise (tj. vyhlášení výzev, příjem projektových žádostí, hodnocení, uzavírání smluv, zasílání finančních prostředků), u strukturálních fondů tyto kompetence deleguje Evropská komise přímo na členské státy, které jsou samy zodpovědné za nastavení a průběh celého procesu.

 

Ve většině případů v programu Horizont 2020 je řešitelem projektu mezinárodní konsorcium složené ze zástupců nejméně tří zemí, na rozdíl od strukturálních fondů realizovaných na národní úrovni, kde není podmínkou zapojení více partnerů a projekt podává jeden žadatel.

Mezi programem Horizont 2020 a strukturálními fondy jsou podporovány synergie.

 

ANLUPA https://www.anlupa.cz/ - Aplikace pro vyhledávání a sledování výzev na projekty výzkumu, experimentálního vývoje a inovací vyhlašovaných národními a zahraničními poskytovateli grantů.

 

Horizont 2020

Horizont 2020 je rámcový program EU pro výzkum a inovace zřízený na období 2014–2020. Navazuje na 7. Rámcový program pro výzkum a technologický rozvoj (7. RP), který byl nástrojem pro financování výzkumné činnosti a technologického rozvoje v zemích EU v předchozím období 2007–2013 a dále v sobě zahrnuje i nástroje, které mají jistou autonomii, jedná se o ERA-Nety, Společné technologické iniciativy (JTI) nebo Iniciativy společného programovaní (JPI).

 

Výzvy k podávání návrhů projektů programu Horizont 2020

Výzvy jsou vyhlašovány Evropskou komisí průběžně a definují témata, rozpočet a termín uzávěrky. Pracovní programy, v nichž jsou blíže specifikovány podmínky účasti na daných výzvách, jsou vypracovány s platností na dva roky. Přehled aktuálně vyhlášených výzev k programu Horizont 2020 je zveřejněn na portálu Evropské komise, tzv. Participant Portal.

 

Cílová skupina programu Horizont 2020

Cílovou skupinou jsou na jedné straně výzkumní pracovnici, ať už se jedná o výzkumníky pracující na univerzitách, ve výzkumných ústavech, nebo v průmyslových firmách, na straně druhé také podniky a firmy, které mohou s pomocí programu financovat aktivit v oblasti špičkového výzkumu a technologií, v neposlední řadě je program určen také nevládním a neziskovým organizacím či občanským sdružením a je také otevřen různým asociacím sdružujícím zájmové skupiny v různých oblastech výzkumu a průmyslu.

 

Struktura programu Horizont 2020

Program Horizont 2020 je zaměřen na tři priority, a to na dosahování vynikajících vědeckých výsledků s cílem posílit světovou úroveň vědecké excelence EU (Vynikající věda), na podporu vedoucího postavení v průmyslu ve prospěch podniků a inovací (Vedoucí postavení průmyslu) a na zvládání společenských výzev, s cílem přímo reagovat na výzvy uvedené ve strategii Evropa 2020, a to podporou celého spektra činností od výzkumu až po uvedení na trh (Společenské výzvy).

 

Vedle tří hlavních priorit program podporuje tzv. horizontální oblasti (Šíření excelence a podpora účasti a Věda se společností a pro společnost),a dále nejaderné aktivity Společného výzkumného centra EK (JRC) a Evropský inovační a technologický institut (EIT). Součástí programu Horizont 2020 je samostatný program EURATOM, který byl vyhlášen pro období 2014–2018.

 

Program Horizont 2020 v ČR:http://www.h2020.cz/cs

Oficiální stránky EK programu Horizont 2020:http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/

 

Webové stránky Věda a výzkum v EU