prof. RNDr. Jana Musilová, CSc.


musilova V roce 1970 ukončila studium oboru Učitelství matematiky a fyziky pro střední školy a v roce 1971 studium oboru Fyzika pevných látek na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity (tehdy Univerzita J. E. Purkyně v Brně). Na téže fakultě získala v roce 1973 titul RNDr. v oboru Experimentální fyzika (Difrakce pomalých elektronů na vzorcích s obecnou krystalografickou orientací) a v roce 1980 vědeckou hodnost kandidáta matematicko-fyzikálních věd (Piezoreflexe germania). V roce 1991 se habilitovala v oboru Fyzika kondenzovaných látek a akustika (Piezoreflexe kubických krystalů), rovněž na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity. V roce 2003 byla jmenována profesorkou v oboru Obecná fyzika a matematická fyzika. Od roku 1970 je zaměstnána na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity, v současné době jako profesorka na Ústavu teoretické fyziky a astrofyziky.

Postupně se zabývala problematikou difrakce pomalých elektronů a optickými vlastnostmi polovodičů se zaměřením na modulační spektroskopii kubických krystalů. V současnosti se věnuje diferenciální geometrii na varietách a variačnímu počtu se zaměřením na matematickou fyziku (variační teorie v mechanice a teorii pole, geometrická teorie neholonomních systémů) a problematice fyzikálního vzdělávání. Zabývá se rovněž problematikou hodnocení výzkumu.

Pedagogické aktivity jsou soustředěny do oblasti základního kurzu obecné fyziky, základních i pokročilých kurzů matematiky pro fyziky a specializovaných kurzů pro doktorské studium v oborech Teoretická fyzika a astrofyzika a Obecné otázky fyziky. V roce 2002 obdržela Pedagogické vyznamenání Jednoty českých matematiků a fyziků.

Působila a působí v řadě odborných grémií (místopředsedkyně odborných skupin Pedagogická fyzika a Organizace výzkumu České fyzikální společnosti Jednoty českých matematiků a fyziků, členka Rady projektu ASTRA 2000 Československé Nadace Charty 77, členka Vědecké rady Masarykovy univerzity (2004–2015) a Vědecké rady Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity (2004–2015), členka Rady Ústavu přístrojové techniky AV ČR (2007–2011), členka Vědecké rady Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity (od r. 2011), místopředsedkyně a předsedkyně komise G Fondu rozvoje vysokých škol – 1998 a 1999) a v akademických funkcích (proděkanka Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity 1993–1996 a 2000–2004, prorektorka pro vědu a výzkum 2004–2011). Je členkou Akademického sněmu AV ČR. Členkou Vědecké rady AV ČR je od r. 2009, od r. 2013 členkou předsednictva.
 

telefon:
+420 549 496 002
e-mail:
janam@physics.muni.cz

scicounc@kav.cas.cz