Předseda AV ČR

Předseda AV ČR

Úkolem předsedy Akademie věd ČR je celkové řízení a kontrola činnosti Akademie ve smyslu § 10 zákona o AV ČR, metodický dohled nad spoluprací AV ČR s veřejnými vysokými školami.

Předseda AV ČR: prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc., dr. h. c.

I. funkční období od 25. 3. 2009 do 24. 3. 2013

II. funkční období od 25. 3. 2013 do 24. 3. 2017

(nar. 1949 v Českém Těšíně)

drahos V roce 1972 ukončil studium fyzikální chemie na VŠCHT Praha. Poté absolvoval studijní pobyt v Ústavu teoretických základů chemické techniky ČSAV (nyní Ústav chemických procesů AV ČR), kde získal v roce 1977 titul kandidáta věd. Od roku 1977 působil v tomto ústavu postupně jako vědecký pracovník, vedoucí vědecký pracovník, zástupce ředitele (1992–1995) a ředitel (1996–2003). V roce 1994 byl habilitován pro obor chemické inženýrství na VŠCHT Praha, ve stejném oboru zde v roce 1999 obhájil doktorát věd a v roce 2003 byl jmenován profesorem. V roce 2006 obdržel čestný doktorát Slovenské technické univerzity v Bratislavě.

V letech 1985–1986 pracoval v rámci stipendia nadace A. v. Humboldta na Univerzitě Hannover (SRN), působí rovněž jako hostující profesor na Univerzitě Sao Paulo (Brazílie). Hlavním předmětem jeho odborného zájmu jsou vícefázové chemické reaktory.

Publikoval přes 70 původních prací v impaktovaných mezinárodních časopisech, je spoluautorem 10 zahraničních a 10 čs. patentů. Podle SCI je na jeho práce přes 1000 citačních ohlasů.

Je členem Učené společnosti ČR, Inženýrské akademie ČR, čestným členem Britského institutu chemických inženýrů, senátorem Evropské akademie věd a umění, předsedou České společnosti chemického inženýrství a členem představenstva Svazu chemického průmyslu.

Byl opakovaně zvolen do prestižní funkce prezidenta Evropské federace chemického inženýrství, kde stále působí jako člen exekutivy. Získal řadu domácích i zahraničních vědeckých ocenění, v roce 2012 mu byla udělena medaile Za zásluhy o stát v oblasti vědy.

Je předsedou komise pro udílení hodnosti DSc. v oboru chemické inženýrství, od roku 2002 předsedá Mezinárodnímu kongresu chemického a procesního inženýrství CHISA. Je redaktorem mezinárodního časopisu Chemical Engineering Research and Design.
 

telefon:
+420 224 229 610
+420 221 403 283
+420 221 403 311
fax:
+420 224 240 512
e-mail:
drahos@kav.cas.cz
drahos@icpf.cas.cz
predseda@kav.cas.cz