RNDr. Pavel Krejčí, CSc.

(*1954, Děčín)

krejci

Matematický ústav AV ČR

Po absolutoriu francouzského Lycée A. Daudet v Nîmes vystudoval Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy v Praze (1973–1978). Následně nastoupil jako programátor v Ocelárnách Poldi Kladno (1978–1979) a poté se stal odborným pracovníkem v Ústavu pro hydrodynamiku ČSAV (1979–1981). Od roku 1981 je vědeckým pracovníkem Matematického ústavu ČSAV (nyní AV ČR), v němž v roce 1984 obhájil i kandidátskou disertační práci a v letech 2001–2003 působil jako vedoucí oddělení evolučních diferenciálních rovnic.

Absolvoval dlouhou řadu vědeckých i přednáškových pobytů na zahraničních univerzitách a výzkumných institucích, například v USA, Francii, Itálii, Německu a Číně. V letech 1997–2000 a 2004–2009 byl vědeckým pracovníkem ve Weierstrassově institutu v Berlíně, kde od roku 2005 zastupoval vedoucího výzkumné skupiny „Termodynamické modelování a analýza fázových přechodů“. Poté se ujal vedení Matematického ústavu AV ČR v Praze pro období 2009–2014. Od roku 2017 je členem Akademické rady AV ČR, v níž zastupuje místopředsedu I. vědní oblasti při řešení vědecko-organizačních otázek pracovišť 1.–3. sekce. V Akademické radě AV ČR je pověřen zejména řešením koncepčních otázek vědecké přípravy a odpovědný za spolupráci AV ČR s vysokými školami a resortními pracovišti včetně společných pracovišť.

Oblast jeho odborných zájmů zahrnuje parciální diferenciální rovnice, nehladké evoluční problémy, variační nerovnice, hysterezi a aplikace těchto teorií a nástrojů v elastoplasticitě, termodynamice, piezoelektricitě aj. Je autorem/spoluautorem dvou monografií, 114 článků v recenzovaných časopisech, 35 článků ve sbornících z konferencí a jednoho německého patentu. Jeho práce byly bez autocitací citovány více než 700×. V letech 2002–2009 byl vedoucím redaktoru časopisu Applications of Mathematics. Působí také na Fakultě stavební ČVUT. V letech 2001 byl oceněn Cenou ministra školství, mládeže a tělovýchovy za mimořádné výsledky výzkumu, experimentálního vývoje a inovací a v roce 2014 čestnou oborovou medailí Bernarda Bolzana za zásluhy v matematických vědách.

 
telefon:
+420 221 403 419
fax:
+420 224 240 512
  e-mail:
krejci@kav.cas.cz