RNDr. Martin Bilej, DrSc.

(*1962, Praha)

bilej

Mikrobiologický ústav AV ČR

Vystudoval v letech 1980–1985 Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Svou diplomovou práci vypracoval již v Mikrobiologickém ústavu (dříve ČSAV, nyní AV ČR), kde v roce 1991 obhájil i svou kandidátskou disertační práci. Vědeckou hodnost DrSc. získal v roce 2001. V letech 2003–2007 působil jako vedoucí sektoru imunologie a gnotobiologie Mikrobiologického ústavu a v letech 2007–2017 zastával pozici ředitele a předsedy rady tohoto ústavu. V únoru 2016 byl jmenován místopředsedou Ekonomické rady AV ČR. Od roku 2017 je členem předsednictva Akademické rady AV ČR a je pověřen řešením koncepčních ekonomických a finančních záležitostí a jejich implementací.

Ve výzkumu se věnuje srovnávací imunologii, zejména imunologii bezobratlých živočichů. V letech 1993–1995 se při svém postdoktorálním pobytu v belgickém Institute of Molecular Biology věnoval studiu cytolytických vlastností coelomové tekutiny kroužkovců. V následujících letech pak často navštěvoval Laboratoř buněčné imunologie bruselské univerzity v rámci společných projektů podporovaných FWO, BWS a NATO. Jeho výzkumné skupině se podařilo identifikovat a na molekulární i funkční úrovni charakterizovat několik proteinů významných pro přirozenou imunitu annelid. Je členem České imunologické společnosti (vědecký tajemník) a International Society of Developmental and Comparative Society (v letech 2009–2012 ve funkci secretary treasurer). Působí jako člen Odborného poradního orgánu MŠMT programů Eureka a Eurostars.

Je autorem nebo spoluautorem 68 vědeckých článků (900 citací, h-index 17), 110 příspěvků na kongresech, spoluautorem nebo spolueditorem dvou knih. Byl řešitelem dvanácti výzkumných projektů od českých poskytovatelů a pěti bilaterálních projektů. Přednáší studentům magisterského a doktorského studia na Přírodovědecké fakultě UK, byl resp. je školitelem sedmi diplomantů a šesti doktorandů. Je členem Vědecké rady Univerzity Karlovy, Vědecké rady VŠCHT, Vědecké rady Přírodovědecké fakulty UK (do listopadu 2016) a Vědecké rady 1. lékařské fakulty UK. Dále je členem oborové rady a předseda komise pro obhajoby disertací k získání vědeckého titulu DSc. v oboru imunologie.

 
telefon:
+420 221 403 446
fax:
+420 224 240 512
  e-mail:
bilej@kav.cas.cz