sychrova

Fyziologický ústav AV ČR

V roce 1983 ukončila studium biochemie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze a nastoupila na studijní pobyt do Mikrobiologického ústavu ČSAV. Od roku 1985 byla aspirantkou Fyziologického ústavu ČSAV a v roce 1988 obhájila kandidátskou disertační práci v oboru biochemie. Od roku 1988 pracuje v oddělení membránového transportu Fyziologického ústavu AV ČR; od roku 2006 toto oddělení vede. V roce 2001 získala vědeckou hodnost DrSc. v oboru biochemie.

Dlouhodobě se zabývá studiem struktury, aktivity a fyziologických úloh buněčných transportních systémů. V 90. letech pobývala celkem čtyři roky v Institut de Biologie Moleculaire et Cellulaire CNRS, na Univerzitě Louise Pasteura ve Štrasburku a v Ústavu buněčné fyziologie UNAM v Mexiku. Byla a je hlavní řešitelkou nebo spoluřešitelkou třiceti grantových projektů národních agentur a mezinárodních projektů (včetně pěti projektů EU).

Od roku 2013 je členkou Akademické rady AV ČR, v níž je pověřena koordinací a koncepčními otázkami zahraniční spolupráce AV ČR. Byla a je členkou řady odborných a poradních orgánů, např. členkou Dozorčí komise Akademického sněmu AV ČR (2007–2010), předsedkyní Rady pro zahraniční styky, členkou Rady pro vědecké společnosti, předsedkyní rad a komisí pro programy mezinárodní spolupráce AV ČR, zástupkyní AV ČR v České komisi pro UNESCO, v European Academies Science Advisory Council (EASAC) a místopředsedkyní Rady pro Evropskou integraci AV ČR. V minulosti byla členkou Odborné komise pro vědy živé přírody RVVI, členkou podoborové komise a oborové rady Grantové agentury ČR, členkou Rady podprogramu Alfa Technologické agentury ČR, av současnosti je místopředsedkyní hodnoticích panelů MSCA H2020. Je členkou rady jednoho ústavu AV ČR a předsedkyní tří dozorčích rad ústavů AV ČR.

Podílela se na organizaci několika významných vědeckých konferencí. Je členkou oborových rad doktorských studijních programů tří fakult dvou vysokých škol a školitelkou pregraduálních a postgraduálních studentů v oborech biochemie a molekulární biologie. Působí jako členka edičních rad dvou mezinárodních odborných časopisů a je autorkou více než 130 původních vědeckých publikací v mezinárodních časopisech s IF (s více než 2200 citacemi).

 
telefon:
+420 221 403 474
    e-mail:
sychrova@kav.cas.cz