prof. Ing. Michal Haindl, DrSc.

(*1955, Praha)

haindl.michal

Ústav teorie informace a automatizace AV ČR

Po ukončení studia technické kybernetiky na Elektrotechnické fakultě ČVUT v roce 1979 byl přijat do Ústavu teorie informace a automatizace ČSAV, kde v roce 1984 obhájil kandidátskou disertační práci a od roku 2002 je vedoucím oddělení Rozpoznávání obrazů. V roce 2001 získal vědeckou hodnost DrSc., v roce 2004 se habilitoval na FEL ČVUT a v roce 2010 byl jmenován profesorem na Západočeské univerzitě v Plzni. V roce 2013 se stal členem Akademické rady AV ČR a od roku 2017 je v ní pověřen koordinací a koncepčním rozvojem Strategie AV21, metodickým dohledem nad akademickými počítačovými sítěmi a databázemi, včetně správy licencí v této oblasti, a mezinárodní spoluprací v oblasti informatiky a počítačových sítí.

Během své odborné kariéry se zabýval teorií řízení a modelováním nadkritického hydraulického proudění (spoluautor matematického řešení podmínek vzniku prstencového skoku – 4 čs. patenty a 150 realizovaných čistíren odpadních vod). Od roku 1983 se zabývá modelováním a rozpoznáváním obrazové informace. Byl řešitelem nebo spoluřešitelem několika velkých EC projektů, zahraničních projektů a četných národních projektů. V letech 1990–1995 pracoval na Newcastle University (Newcastle), v Rutherford Appleton Laboratory (Didcot), v Centre for Mathematics and Computer Science (Amsterdam) a v Institute National de Recherche en Informatique et en Automatique (Rocquencourt) na několika projektech z oblasti analýzy obrazu a rozpoznávání dat.

Výsledky výzkumu publikoval ve více než 330 vědeckých článcích v knihách, časopisech a sbornících konferencí. Tyto práce mají více než 1100 citací. V současné době přednáší na FIT a FD ČVUT, zastupuje ČR v Řídicí radě International Association of Pattern Recognition (IAPR) a v několika výborech European Research Consortium for Informatics and Mathematics (ERCIM). Byl školitelem 15 studentů z České republiky, studentů z Japonska, Itálie, Francie a dvou studentů z Nizozemí. Je členem tří redakčních rad mezinárodních časopisů a několika vědeckých (NTIS, FIT ČVUT), oborových (FM VŠE, FEL ČVUT, FIT ČVUT, MFF UK) a ústavních rad (ÚI AV ČR, ÚTIA AV ČR). Zároveň je předsedou dozorčích rad MÚ AV ČR a ÚJF AV ČR.

V roce 1989 se stal soudním znalcem v informatice. V roce 2004 byl zvolen Fellow of the International Association of Pattern Recognition za výsledky z oblasti rozpoznávání založeném na mnohorozměrných modelech a v roce 2011 získal Cenu AV ČR za vědecké výsledky v oblasti Matematické modelování vizuálních vlastností povrchů materiálů.

telefon:
+420 221 403 344

fax:
+420 224 240 512

e-mail:
haindl@kav.cas.cz