prof. RNDr. Ladislav Kavan, DSc.

(*1951, Jilemnice)

kavan

Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR

V roce 1974 absolvoval Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Zde obhájil kandidátskou disertační práci (1978), habilitoval se (1992) a byl jmenován profesorem (2002). Vědecký titul DSc. mu byl udělen v roce 2006. Od roku 1979 je vědeckým pracovníkem Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR. V 90. letech působil v ÚFCH JH jako vedoucí týmu elektrodových materiálů a zástupce vedoucího oddělení elektrochemie, v letech 2001–2002 jako zástupce ředitele. Od roku 2006 vede oddělení elektrochemických materiálů ÚFCH JH. Věnuje se výzkumu elektrochemicky aktivních nanomateriálů včetně aplikací v solárních článcích a Li-bateriích. Od r. 2003 získal devět EC grantů.

V letech 2009–2013 byl členem Vědecké rady AV ČR, v letech 2013–2017 jejím místopředsedou. Od roku 2017 je členem Akademické rady AV ČR, v níž zastupuje místopředsedu II. vědní oblasti při řešení vědecko-organizačních otázek pracovišť 4.–6. sekce a je pověřen zejména koordinací zapojení Akademie věd ČR do evropského výzkumného prostoru a souvisejících otázek národní programové a projektové spolupráce v součinnosti se státními orgány a Technologickým centrem AV ČR.

Je členem řady odborných a poradních orgánů, např. expertního panelu NCN (Polsko), komise pro DrSc. obhajoby v oboru fyzikální chemie (SKVH, Slovensko), expertního panelu RVVI pro chemické vědy a Komise pro energetiku AV ČR. Je předsedou komise pro DSc. obhajoby v oboru fyzikální chemie a místopředsedou Rady ÚFCH JH.

Přednáší 35 let na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. Je členem oborových rad Přírodovědecké fakulty UK, Matematicko-fyzikální fakulty UK, Přírodovědecké fakulty MU v Brně a Přírodovědecké fakulty UPJŠ v Košicích. Publikoval více než 280 článků, tři monografie, 28 kapitol a sedm patentů. Počet jeho citací je větší než 10 800 (h-index 50). Je členem redakční rady Current Nanoscience a Carbon (Elsevier). V roce 2008 se stal laureátem Ceny AV ČR za dosažené vynikající výsledky velkého vědeckého významu.


 
telefon:
+420 221 403 506
fax:
+420 224 240 512
  e-mail:
kavan@kav.cas.cz