vostra

Ústav státu a práva AV ČR

V roce 1999 vystudovala obor právo na Právnické fakultě Západočeské univerzity v Plzni. Působí v Ústavu státu a práva AV ČR, kde se v oddělení soukromého práva zabývá právem občanským a rodinným. Z pohledu zahraničního se zaměřuje na země Visegrádské čtyřky. Byla řešitelkou nebo členkou řešitelských týmů několika grantových projektů. V současné době se podílí zejména na řešení projektu NAKI „Národní kulturní dědictví“.

V posledních letech se věnuje organizaci vědecké práce. V Ústavu státu a práva AV ČR působila jako tajemnice, předsedkyně Rady a nyní se v rámci agendy zástupkyně ředitele zabývá vydáváním knih, e-knih a periodik, včetně nejstaršího středoevropského právnického časopisu Právník. Je členkou redakční rady časopisu The Lawyer Quarterly.

Od roku 2013 je členkou Akademické rady AV ČR za vědní oblast humanitních a společenských věd a od roku 2017 také členkou předsednictva Akademické rady AV ČR. V Akademické radě AV ČR je pověřena zejména zajišťováním majetkových záležitostí AV ČR a jí zřizovaných pracovišť, komplexní koordinací v oblasti legislativy a vnitřního právního systému AV ČR včetně koordinace dozorčích rad a činnostmi týkajícími se archeologických výzkumů na území ČR. Předtím již v rámci své činnosti v Akademii věd ČR působila v oborové radě Grantové agentury AV ČR a Ediční radě AV ČR.

 
 
telefon:
+420 221 403 282
  e-mail:
vostra@kav.cas.cz