doc. RNDr. Stanislav Kozubek, DrSc.

(*1953, Orlová)

kozubek

Biofyzikální ústav AV ČR

V roce 1972 absolvoval obor jaderná fyzika na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Po obhájení rigorózní práce z oboru radiační biologie na stejné fakultě UK (1978) pracoval jako fyzik v radioterapeutickém oddělení nemocnice v Ostravě a v letech 1981–1989 se stal dlouhodobým výzkumným pracovníkem Spojeného ústavu jaderného výzkumu v Dubně (Rusko). V roce 1982 obhájil kandidátskou disertační práci z oboru biofyzika v ČSAV Brno. Absolvoval dlouhodobé pobyty v zahraničí – jako hostující vědecký pracovník Lawrence Berkeley Laboratory (Berkeley, USA, 1984, 1987) a jako výzkumný pracovník Deutsche Foschunganstalt für Luft- und Raumfahrt (Kolín, SRN, 1990–1991). Věnoval se nejprve účinku záření na biomolekuly, buňky a tkáně, později problematice uspořádání a funkce genomu a jádra buňky a epigenetice. V roce 1986 získal vědeckou hodnost DrSc. v oboru radiační biologie (Kyjev, Ukrajina).

V Biofyzikálním ústavu AV ČR v Brně pracuje jako vedoucí vědecký pracovník od roku 1989. Od roku 1997 je členem Vědecké rady Biofyzikálního ústavu AV ČR a následně se stal členem Rady této instituce. V letech 1995–2015 vedl Oddělení cytologie a cytometrie Biofyzikálního ústavu AV ČR a v letech 2005–2017 vykonával funkci ředitele ústavu, při níž získal rozsáhlé zkušenosti s řízením pracoviště AV ČR a hodnocením výzkumu. Od roku 2017 je členem Akademické rady AV ČR, odpovědným zejména za přípravu hodnocení pracovišť AV ČR a pověřeným koncepcí a koordinací činnosti projektového oddělení AV ČR.

Přednáší na Masarykově univerzitě již 15 let a vychoval 12 doktorandů. Na této univerzitě byl v roce 2003 jmenován docentem. Je dlouhodobě členem Vědecké rady MU, Vědecké rady Přírodovědecké fakulty MU a Oborové rady PřF MU pro fyziku. V databázi WoS má 220 záznamů a 2 500 citací (h-index 28).

 
telefon:
+420 221 403 573
fax:
+420 224 240 512
  e-mail:
kozubek@kav.cas.cz