Zahlavi

Čestná medaile Vojtěcha Náprstka za zásluhy v popularizaci vědy

Čestná medaile Vojtěcha Náprstka za zásluhy v popularizaci vědy

 

Čestná medaile Vojtěcha Náprstka za zásluhy
v popularizaci vědy

udělovaná Akademií věd České republiky

Medaile Vojtěcha Náprstka byla zřízena Akademií věd České republiky dne 6. června 2002 k  ocenění dlouholeté, systematické a cíleně vedené činnosti v popularizaci vědeckých poznatků.

Vojtěch Náprstek (1826–1894) patří k vynikajícím osobnostem českého národního obrození. Pocházel ze starousedlé pražské rodiny. Narodil se v Praze, po revoluci v r. 1848 byl pro svoji účast v ní nucen odejít do USA. Po svém návratu do Prahy v r. 1858 se stává vůdčí osobností národního života a snah o vzdělávání širokých vrstev (členem Společnosti královského českého muzea a Průmyslové jednoty). Aplikuje svoje zkušenosti z exilu, kde hodně cestoval a poznal blahodárné stránky svobody, demokratických principů a vzdělání.

Vojtěch Náprstek propaguje na širokém občanském základu osvojení technických poznatků z průmyslově vyspělých anglosaských zemí: elektrifikaci, plynofikaci, ale i první generaci nových nástrojů do kuchyně. Pořádá veřejné přednášky, průmyslově-hospodářské výstavy, významně se podílí na rozvoji českého (především odborného) školství, jehož je štědrým mecenášem. Nezastupitelný je jeho příspěvek při založení a rozvíjení emancipačního hnutí českých žen (Americký klub dam), což bylo spojeno i s organizováním popularizační přednáškové činnosti i s využíváním osobní, široce zalo­žené knihovny a osobního studijního materiálu. Knihovna U Halánků se stává nejlépe zá­sobenou pražskou knihovnou přístupnou široké veřejnosti. Vybudoval průmyslové mu­zeum, jehož etnografické sbírky existují spolu s knihovnou a archivem dodnes. Ve své zá­věti Vojtěch Náprstek napsal: "Sbírky dílem ode mne, dílem chotí mou zakoupené, potom od přátel a příznivců z rozličných končin světa darované, pak bibliotéka 36.000 svazků čítají­cích, mají jako jediný celek v nově vystavené budově umístěny býti".

Zásluhy Vojtěcha Náprstka o úroveň českého kulturního a veřejného života zanechaly v českém národě trvalé stopy. Byl nejen štědrým mecenášem, ale dovedl realisticky od­hadnout základní potřeby a možnosti pozitivního rozvoje českého národa. Propagoval ná­rodní vzdělanost a technický pokrok s nezištnou finanční podporou. Byl člověkem nezpo­chybnitelných morálních kvalit. Jeho odkaz zůstává stále aktuální a inspirující.

Autorem výtvarného ztvárnění medaile Vojtěcha Náprstka a jeho podoby na lícové straně medaile (averzu) je prof. Jiří Harcuba, akademický sochař a rytec skla (1928–2013). Na Vysoké škole uměleckoprůmys­lové byl prof. J. Harcuba žákem prof. Karla Šipla.