Zahlavi

Výběrová řízení

Výběrová řízení AV ČR 12. 02. 2019
Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Vědecká pozice Chemik/ Chemický inženýr nebo Fyzik - Výzkum katalyzátorů založených na atomárních klastrech
Požadavky:

Pozice je financovaná z rámcového programu pro výzkum a inovace EU (Výzva: ERA H2020-WIDESPREAD-03-2017-ERAChairs)

Popis pracovního místa:
Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského nabízí pozici ve vědeckém týmu nově založeného Oddělení nanokatalýzy v rámci projektu J. Heyrovsky Chair, se zaměřením na výzkum katalyzátorů založených na atomárních klastrech. Hlavní náplní práce bude in situ/operando charakterizace klastrů, návrh a využívání specializovaných přístrojů, sběr, vyhodnocení a interpretace dat a publikování výsledků. Uvítáme kandidáty se zkušenostmi s charakterizací modelových nebo průmyslových katalyzátorů v reakčních podmínkách pomocí synchrotronového záření.

Obecné požadavky:
- doktorské vzdělání (PhD nebo jeho ekvivalent) v oboru chemie, fyziky, chemického inženýrství nebo příbuzném oboru (předpokládaná obhajoba v roce 2019 bude považována za postačující);
- dobrá znalost anglického jazyka slovem i písmem.

Specifické požadavky:
- zkušenosti s rentgenovými technikami;
- zkušenosti s návrhem a s využíváním specializovaných přístrojů pro testování pevných katalyzátorů v reakcích v plynné fázi;
- znalost metod sběru, analýzy a interpretace dat;
- zkušenosti s in situ/operando charakterizací nanočástic pomocí technik založených na synchrotronovém rentgenovém záření, včetně rozptylu a absorpční spektroskopie jsou výhodou;
- zkušenosti s rentgenovou technikou pro charakterizaci povrchů nebo s infračervenou spektroskopií jsou výhodou;
- dobrá publikační aktivita;
- minimálně 1 rok praxe ve výzkumu.

Předpokládány nástup: 1. 6. 2019
Trvání pozice: 4 roky

Přihláška musí obsahovat:
Životopis, motivační dopis, kopie diplomů nebo informace o datu obhajoby, stručný souhrn předešlých výzkumných aktivit, úplný seznam publikací.

Přihlášku s požadovanými přílohami v anglickém jazyce zašlete e-mailem na adresu: natalia.pizemova@jh-inst.cas.cz (manažerka projektu)
Uzávěrka přihlášek: 15. 04. 2019Dovolujeme si Vás informovat, že zasláním odpovědi na inzerát poskytujete příslušnému správci své osobní údaje, a to za účelem realizace výběrového řízení a uzavření pracovní smlouvy nebo dohody (DPP, DPČ) ohledně Vámi vybrané pozice. Toto zpracování Vašich osobních údajů bude prováděno na právním základě splnění smlouvy dle 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu a pouze po dobu trvání výběrového řízení na danou pozici. Zpracování Vašich osobních údajů bude dostatečně zabezpečeno, Vaše osobní údaje nebudou bez Vašeho souhlasu předávány třetím osobám. V souladu s příslušnými právními předpisy Vás informujeme, že máte právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech, (v) na přenositelnost údajů, (vi) vznést námitku proti zpracování a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.