Zahlavi

Výběrová řízení

Výběrová řízení AV ČR 12. 02. 2019
Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Vědecký pracovník v oboru chemie/chemického inženýrství - Studium katalytických vlastností klastrů
Požadavky:

Pozice je financovaná z rámcového programu pro výzkum a inovace EU (Výzva: ERA H2020-WIDESPREAD-03-2017-ERAChairs)

Popis pracovního místa:
Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského nabízí pozici ve vědeckém týmu nově založeného Oddělení nanokatalýzy v rámci projektu J. Heyrovsky Chair, se zaměřením na výzkum katalyzatorů založených na atomárních klastrech. Úspěšný kandidát se bude podílet na studiu katalytických vlastností klastrů, včetně návrhu a využívání specializovaných testovacích přístrojů, sběru, vyhodnocení a interpretaci dat a publikování výsledků. Pozice je vhodná zejména pro vědce se zkušenostmi s katalytickým testováním modelových nebo průmyslových katalyzátorů pomocí hmotnostní spektrometrie.

Obecné požadavky:
- doktorské vzdělání (PhD nebo jeho ekvivalent) v oboru chemie, fyziky, chemického inženýrství nebo příbuzném oboru (předpokládaná obhajoba v roce 2019 bude považována za postačující);
- dobrá znalost anglického jazyka slovem i písmem.

Specifické požadavky:
- zkušenosti s testováním katalyzátorů včetně modelových katalyzátorů;
- zkušenosti s analýzou reakčních produktů pomocí hmotnostní spektrometrie;
- zkušenosti s návrhem a s využíváním specializovaných přístrojů pro testování pevných katalyzátorů v reakcích v plynné fázi;
- znalost metod sběru, analýzy a interpretace dat;
- dobrá publikační aktivita;
- minimálně 1 rok praxe ve výzkumu.

Předpokládány nástup: 1. 6. 2019
Trvání pozice: až 4 roky

Přihláška musí obsahovat:
Životopis, motivační dopis, kopie vysokoškolských diplomů nebo informaci o datu obhajoby, stručný souhrn předešlých výzkumných aktivit, úplný seznam publikací.

Přihlášku s požadovanými přílohami v anglickém jazyce zašlete e-mailem na adresu: natalia.pizemova@jh-inst.cas.cz (manažerka projektu).
Uzávěrka přihlášek: 15. 04. 2019Dovolujeme si Vás informovat, že zasláním odpovědi na inzerát poskytujete příslušnému správci své osobní údaje, a to za účelem realizace výběrového řízení a uzavření pracovní smlouvy nebo dohody (DPP, DPČ) ohledně Vámi vybrané pozice. Toto zpracování Vašich osobních údajů bude prováděno na právním základě splnění smlouvy dle 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu a pouze po dobu trvání výběrového řízení na danou pozici. Zpracování Vašich osobních údajů bude dostatečně zabezpečeno, Vaše osobní údaje nebudou bez Vašeho souhlasu předávány třetím osobám. V souladu s příslušnými právními předpisy Vás informujeme, že máte právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech, (v) na přenositelnost údajů, (vi) vznést námitku proti zpracování a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.