Zahlavi

Výběrová řízení

Výběrová řízení AV ČR 27. 11. 2018
Filosofický ústav AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Doktorandky/doktoranda v oddělení analytické filosofie (s částečným úvazkem)
Požadavky:

vysokoškolské vzdělání v oboru filosofie; rozpracovaná disertace a publikované práce zaměřené na filosofii vědy, reflektující současné diskuse na tomto poli; předpoklady pro zapojení do badatelského programu oddělení (viz stránky oddělení: http://saf.flu.cas.cz/index.html); schopnost podílet se na mezinárodních aktivitách oddělení, prokázaná účastí na mezinárodních konferencích.

Nástup: 1. 2. 2019

Finanční ohodnocení: dle vnitřního mzdového předpisu Filosofického ústavu

Přihláška musí obsahovat: strukturovaný životopis, bibliografii odborných prací, kontakt (adresa, telefon, e-mail), kopie dokladů o dosaženém vzdělání.
Přihlášku zašlete doporučeně na adresu: Filosofický ústav AV ČR, v.v.i., sekretariát ředitele, Jilská 1, 110 00 Praha 1, nebo předejte přímo do podatelny ústavu, a to do 20. 12. 2018.

Ústní pohovor s vybranými uchazečkami/uchazeči se uskuteční v první polovině ledna 2019.
Uzávěrka přihlášek: 20. 12. 2018Dovolujeme si Vás informovat, že zasláním odpovědi na inzerát poskytujete příslušnému správci své osobní údaje, a to za účelem realizace výběrového řízení a uzavření pracovní smlouvy nebo dohody (DPP, DPČ) ohledně Vámi vybrané pozice. Toto zpracování Vašich osobních údajů bude prováděno na právním základě splnění smlouvy dle 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu a pouze po dobu trvání výběrového řízení na danou pozici. Zpracování Vašich osobních údajů bude dostatečně zabezpečeno, Vaše osobní údaje nebudou bez Vašeho souhlasu předávány třetím osobám. V souladu s příslušnými právními předpisy Vás informujeme, že máte právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech, (v) na přenositelnost údajů, (vi) vznést námitku proti zpracování a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.