Zahlavi

Výběrová řízení

Výběrová řízení

Výběrová řízení AV ČR 27. 11. 2017
Filosofický ústav AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Postdoktorandka/postdoktorand nebo vědecká pracovnice/vědecký pracovník v Centru globálních studií
Požadavky: studium a PhD. z filosofie nebo příbuzných oborů
dlouhodobé výzkumné pobyty v zahraničí (nejméně jednoroční pobyt)
odborné publikace v anglickém jazyce
zamýšlený výzkumný projekt
znalost cizích jazyků (angličtina a další jazyk relevantní pro danou specializaci)
Filosofické zaměření: islámská filosofie ve spojení se zájmem o politickou filosofii a globální studia
Výše úvazku: 0,5
Finanční ohodnocení: dle Vnitřního mzdového předpisu Filosofického ústavu, zaměstnanecké benefity
Nástup: k 15. lednu 2018 (případně dle dohody)
Obsah přihlášky: odborný životopis, seznam odborných publikací a dalších odborných aktivit, zamýšlený výzkumný plán, kopie dokladů o vzdělání
Přihlášku zasílejte nejpozději do 17. 12. 2017 e-mailem na adresu: sekretariat@flu.cas.cz, nebo doporučeně na adresu: Filosofický ústav AV ČR, v. v. i., sekretariát ředitele, Jilská 1, 110 00 Praha 1, nebo předejte osobně do podatelny ústavu.
Ústní pohovor s vybranými uchazečkami/uchazeči se uskuteční během první poloviny ledna 2018.
Uzávěrka přihlášek: 17. 12. 2017Dovolujeme si Vás informovat, že zasláním odpovědi na inzerát poskytujete příslušnému správci své osobní údaje, a to za účelem realizace výběrového řízení a uzavření pracovní smlouvy nebo dohody (DPP, DPČ) ohledně Vámi vybrané pozice. Toto zpracování Vašich osobních údajů bude prováděno na právním základě splnění smlouvy dle 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu a pouze po dobu trvání výběrového řízení na danou pozici. Zpracování Vašich osobních údajů bude dostatečně zabezpečeno, Vaše osobní údaje nebudou bez Vašeho souhlasu předávány třetím osobám. V souladu s příslušnými právními předpisy Vás informujeme, že máte právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech, (v) na přenositelnost údajů, (vi) vznést námitku proti zpracování a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.