Zahlavi

Výběrová řízení

Výběrová řízení

Výběrová řízení AV ČR 27. 11. 2017
Filosofický ústav AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Postdoktorandka/postdoktorand nebo vědecká pracovnice/vědecký pracovník v Centru globálních studií
Požadavky: studium a PhD. z filosofie nebo příbuzných oborů
dlouhodobé výzkumné pobyty v zahraničí (nejméně jednoroční pobyt)
odborné publikace v anglickém jazyce
zamýšlený výzkumný projekt
znalost cizích jazyků (angličtina a další jazyk relevantní pro danou specializaci)
Filosofické zaměření: islámská filosofie ve spojení se zájmem o politickou filosofii a globální studia
Výše úvazku: 0,5
Finanční ohodnocení: dle Vnitřního mzdového předpisu Filosofického ústavu, zaměstnanecké benefity
Nástup: k 15. lednu 2018 (případně dle dohody)
Obsah přihlášky: odborný životopis, seznam odborných publikací a dalších odborných aktivit, zamýšlený výzkumný plán, kopie dokladů o vzdělání
Přihlášku zasílejte nejpozději do 17. 12. 2017 e-mailem na adresu: sekretariat@flu.cas.cz, nebo doporučeně na adresu: Filosofický ústav AV ČR, v. v. i., sekretariát ředitele, Jilská 1, 110 00 Praha 1, nebo předejte osobně do podatelny ústavu.
Ústní pohovor s vybranými uchazečkami/uchazeči se uskuteční během první poloviny ledna 2018.
Uzávěrka přihlášek: 17. 12. 2017