Zahlavi

Výběrová řízení

Výběrová řízení

Výběrová řízení AV ČR 18. 10. 2017
Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Výzkumný a vývojový pracovník/postdoktorand (bioaktivní povlaky pro kardiovaskulární implantáty)
Požadavky:
  • Ph.D. vzdělání v některém z oborů: biochemie, molekulární a buněčná biologie, biomateriály a biomedicinální inženýrství se zaměřením na studium interakcí biomateriál/biologický systém.
  • podstatné jsou znalosti a zkušenost s biochemickými metodami; výhodná je zkušenost s mikroskopickými metodami (SEM, konfokální mikroskop) nebo in vitro pokusy s buněčnými kulturami,
  • znalost českého jazyka a/nebo anglického jazyka
  • publikační aktivita v oboru
  • vysoká osobní motivace a týmová práce
  • samostatnost, zodpovědnost, flexibilitu, komunikativnost a ochotu učit se nové obory
  • organizační schopnosti.

Náplň práce: Pokrývání modelových substrátů, polymerních cévních protéz používaných současnou chirurgií, skeletů získaných odstraněním buněk z biologických cév nebo srdečních chlopní a neurovaskulárních stentů umělými fibrinovými gely obsahujícími různé bioaktivní molekuly specificky interagujícími s vybranými typy buněk. Výsledné bioaktivní povlaky by měly zajistit kompatibilitu implantátu s krví a podporovat vytvoření přirozeného endotelu na jeho povrchu. Vzhledem k tomu, že většina v současnosti používaných umělých implantátů po nějaké době v organizmu ztrácí svoji funkčnost, je vývoj těchto povlaků podstatný pro několik mezioborových projektů skupiny ÚMCH zaměřených na vytvoření nové generace kardiovaskulárních implantátů. Součástí pracovní náplně bude optimalizace struktury a složení povlaků podle výsledků průběžně získávaných spolupracujícími týmy buněčných biologů (Fyziologický ústav AV ČR), konstruktérů implantátů (Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT, Acandis GmbH, Německo) a lékařů (Institut klinické a experimentální medicíny, Ústav hematologie a krevní transfuze, Dept. of Thoracic, Cardiac and Vascular Surgery, University Hospital Tuebingen, Německo).

Detaily: Ing. Tomáš Riedel, Ph.D., riedel@imc.cas.cz

Trvání kontraktu: 1 rok, s možností dlouhodobé spolupráce

Předpokládaný nástup: Leden-Březen 2018

Místo výkonu práce: Ústav Makromolekulární chemie AV ČR, Odd. Bioaktivních polymerů (útvar BIOCEV, Vestec u Prahy)

V přihlášce do výběrového řízení uchazeč doloží:

  • Motivační dopis shrnující dosavadní pracovní kariéru uchazeče, jeho nejnovější získané výsledky a oblast zájmů (1-2 stránky).
  • Strukturovaný pracovní životopis doplněný o seznam publikací (uvádějící impakt faktor časopisu, počet citací bez autocitací a H-index podle WOS), seznam orálních a posterových prezentací na konferencích, patentů, vědeckých ocenění uchazeče atd.
  • Doporučení od předchozího školitele/vedoucího týmu a jedné další respektované osoby v oboru.

Uzávěrka přihlášek: Přihlášky do výběrového řízení je možné doručit elektronicky v jednom souhrnném PDF dokumentu na adresu riedel@imc.cas.cz Příjem přihlášek bude ukončen 10. 12. 2017, 24:00.

Kontakty: Tomáš Riedel ( riedel@imc.cas.cz)


Uzávěrka přihlášek: 10. 12. 2017Dovolujeme si Vás informovat, že zasláním odpovědi na inzerát poskytujete příslušnému správci své osobní údaje, a to za účelem realizace výběrového řízení a uzavření pracovní smlouvy nebo dohody (DPP, DPČ) ohledně Vámi vybrané pozice. Toto zpracování Vašich osobních údajů bude prováděno na právním základě splnění smlouvy dle 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu a pouze po dobu trvání výběrového řízení na danou pozici. Zpracování Vašich osobních údajů bude dostatečně zabezpečeno, Vaše osobní údaje nebudou bez Vašeho souhlasu předávány třetím osobám. V souladu s příslušnými právními předpisy Vás informujeme, že máte právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech, (v) na přenositelnost údajů, (vi) vznést námitku proti zpracování a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.